Φορολογικό ποινικό δίκαιο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

  Θεματική Ενότητα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

#             

     Είδος Νομικής           Πράξης

Αριθμός

Έτος

Τίτλος

Πηγή Δημοσίευσης

1.

Νόμος

2523

1997

Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις 

 

[άρθρα 17 επ.]

ΦΕΚ Α΄ 179 / 1.9.1997

2.

Νόμος

2960

2001

Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας 

 

[άρθρα 119Α, 137 και 155 επ.]

ΦΕΚ Α΄ 265 / 22.11.2001

3.

Νόμος

1882

1990

Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις

 

[Άρθρο 25 – όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 Ν. 4321/2015 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», ΦΕΚ Α΄ 32 / 21.3.2015]

ΦΕΚ Α΄ 43 / 23.3.1990

4.

Νόμος

4312

2014

Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ Α' 260 / 12.12.2014