Περιουσιακά αδικήματα (απάτη-υπεξαίρεση-απιστία)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Θεματική Ενότητα: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ (ΑΠΑΤΗ - ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ - ΑΠΙΣΤΙΑ)

Ι. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Ισχύον Δίκαιο

#

Είδος Νομικής Πράξης

Αριθμός

Έτος

Τίτλος                                        

Πηγή Δημοσίευσης

1.

Προεδρικό Διάταγμα (μεταγλώττιση ΠΚ στη δημοτική)

283

1985

Ποινικός Κώδικας (ν. 1492/1950): άρθρα 13, 256, 258, 263 (238), 263Α, 263Β, 375, 377, 384, 386, 386Α, 387, 390, 406Α

ΦΕΚ Α' 106/31.5.1985

 

 

2.

Νόμος

1608

1950

Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων διά τους καταχραστάς του Δημοσίου

ΦΕΚ Α΄  301/28.12.1950

3.

Νομοθετικό Διάταγμα

2576

1953

        Περί ιδρύσεως Υφυπουργείου Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Νήσων και περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Υπουργικού Συμβουλίου κειμένων διαταξεων: άρθρο 16 παρ. 2

ΦΕΚ Α΄ 242/4.9.1953

4.

Νόμος

4312

2014

Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ Α΄ 260/12.12.2014

2. Σχέδια Νόμων

 

 

-

 

 

 

 

ΙΙ. ΔΙΕΘΝΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

1. Ισχύον Δίκαιο

 

Α. Συμβάσεις – Πρωτόκολλα

 

#

Είδος Νομικής Πράξης

Αριθμός

Έτος

Τίτλος

Πηγή Δημοσίευσης

 

-

 

 

 

 

Β.

 

 

-

 

 

 

 

2. Σχέδια Διεθνών Συμβάσεων & Προτάσεις Ευρωπαϊκών Νομικών Εργαλείων

 

Α. προτασεισ οδηγιων

 

#

Είδος Νομικής Πράξης

Αριθμός

Έτος

Τίτλος

Πηγή Δημοσίευσης

 

-

 

 

 

 

ΙΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

1. Συνοδευτικά Κείμενα Ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας

 

#

Είδος

Αριθμός

Έτος

Τίτλος

Πηγή Δημοσίευσης

1.

Εισηγητική έκθεση νόμου

4254

2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις

http://www.hellenicparliament.gr

2.

Αιτιολογική έκθεση επί της τροπολογίας 1463/73 6.5.2014

4262

2014

Τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας” (τροποποίηση-συμπλήρωση της παραγράφου 1 του άρθρου 263 Α του Ποινικού Κώδικα)

http://www.hellenicparliament.gr

3.

Αιτιολογική έκθεση νόμου

4312

2014

Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών

http://www.hellenicparliament.gr

2. Συνοδευτικά Κείμενα Νομοσχεδίων

 

 

-