Προστασία οικονομικών συμφερόντων Ε.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Θεματική Ενότητα: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ι. . ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Ισχύον Δίκαιο

#

Είδος Νομικής Πράξης

Αριθμός

Έτος

Τίτλος                                         

Πηγή Δημοσίευσης

1.

Νόμος

2803

2000

Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των   οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων   και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων

(όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4254/2014) 

ΦΕΚ Α' 48/3.3.2000

 

2. Σχέδια Νόμων

 

-

 

 

 

 

ΙΙ. ΔΙΕΘΝΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Ισχύον Δίκαιο

Α. Συμβάσεις – Πρωτόκολλα

#

Είδος Νομικής Πράξης

Αριθμός

Έτος

Τίτλος

Πηγή Δημοσίευσης

1.

Σύμβαση

(PIF)

1995

Σύμβαση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (της 6ης  Ιουλίου 1995)

Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ) αριθ. C 316, 27.11.1995, σ. 49-57

2.

Πρωτόκολλο στη Σύμβαση PIF

Πρώτο

1996

Πρώτο Πρωτόκολλο της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27ης Σεπτεμβρίου 1996

ΕΕ αριθ. C 313, 23.10.1996, σ. 2-10

3.

Πρωτόκολλο στη Σύμβαση PIF

Δεύτερο

1997

Δεύτερο Πρωτόκολλο της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το οποίο καταρτίζεται βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωσητης 19ης Ιουνίου 1997

ΕΕ αριθ. C 221, 19.7.1997, σ. 12-22

4.

Πρωτόκολλο στη Σύμβαση PIF

Τρίτο

1997

Πρωτόκολλο καταρτιζόμενο βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ερμηνεία της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές αποφάσεις - Δήλωση σχετικά με την ταυτόχρονη αποδοχή της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του πρωτοκόλλου σχετικά με την ερμηνεία της Σύμβασης αυτής από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές αποφάσεις - Δήλωση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2

ΕΕ αριθ. C 151, 20.5.1997, σ. 2-14

Β. Απόφαση ίδρυσης και Κανονισμοί ερευνών OLAF

5.

Απόφαση της Επιτροπής

352 (ΕΚ, ΕΚΑΧ, ΕΥΡΑΤΟΜ)

1999

Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 1999 για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης

EΕ αριθ. L 136, 31.5.1999, σ. 20-22

6.

Κανονισμός του Συμβουλίου

2988 (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ)

1995

Κανονισμός 2988/1995 της 18ης Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EΕ αριθ. L 312, 23.12.1995, σ. 1-4

7.

Κανονισμός του Συμβουλίου

2185 (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ)

1996

Κανονισμός 2185/1996 της 11ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες

EΕ αριθ. L 292, 15.11.1996, σ. 2-5

 

8.

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1073 (ΕΚ)

1999

Κανονισμός 1073/1999 της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF)

(Καταργήθηκε με τον Κανονισμό 883/2013)

ΕΕ αριθ. L 136, 31.5.1999, σ. 1-7

9.

Κανονισμός του Συμβουλίου

1074 (ΕΥΡΑΤΟΜ)

1999

Κανονισμός 1074/1999 της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF)

(καταργήθηκε με τον Κανονισμό 883/2013)

ΕΕ αριθ. L 136, 31.5.1999, σ. 8-14

10.

Εσωτερικός Κανονισμός Επιτροπής Εποπτείας OLAF

 

2011

Εσωτερικός Κανονισμός της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF

ΕΕ αριθ. L 308, 24.11.2011, σ. 114-120

 

11.

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

883 (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ)

2013

Κανονισμός 883/2013 της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού Ευρζτόμ 1074/1999 του Συμβουλίου

ΕΕ αριθ. L 248, 18.9.2013, σ. 1-22

2. Σχέδια Διεθνών Συμβάσεων & Προτάσεις Ευρωπαϊκών Νομικών Εργαλείων

Α. προτάσεις οδηγιών

#

Είδος Νομικής Πράξης

Αριθμός

Έτος

Τίτλος

Πηγή Δημοσίευσης

1.

Πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

COM(2012)

363 τελικό

2012

(Βρυξέλλες  11.7.2012)

Πρόταση οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

http://eur-lex.europa.eu

2.

Έγγραφο του Συμβουλίου – τροποποίηση της πρότασης οδηγίας COM(2012) 363

10729/13

2013

(Βρυξέλλες

10.6.2013)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the fight against fraud to the Union’s financial interests by means of criminal law - GENERAL APPROACH

http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/int/?typ=ADV

3.

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας COM(2012) 363 τελικό

P7_TA(2014)

0427

2014

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ηςΑπριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD)) (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

http://www.europarl.europa.eu

4.

Έγγραφο του Συμβουλίου – σύγκριση της πρότασης COM(2012) 363 και των τροποποιήσεών της, προετοιμασία τριμερούς διαπραγμάτευσης

13472/14

2014

(Βρυξέλλες

22.9.2014)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law [First reading] - Preparation for technical meetings

http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/int/?typ=ADV

5.

Έγγραφο του Συμβουλίου

8604/15

2014

(Βρυξέλλες

7.5.2015)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law[First reading] - Preparation of the next trilogue

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8604-2015-INIT/en/pdf

Β. προτάσεις Κανονισμών

5.

Πρόταση της Επιτροπής για Κανονισμό του Συμβουλίου

COM(2013) 534

τελικό

2013 (Βρυξέλλες 17.7.2013)

Πρόταση Κανονισμού σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

http://eur-lex.europa.eu

6.

Έγγραφο του Συμβουλίου – τροποποίηση της πρότασης Κανονισμού COM(2013) 534:

άρθρα 1-16

10264/15

2015

(Βρυξέλλες 24.6.2015)

Proposal for a Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor's Office State of play

http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/int/?typ=ADV

7.

Έγγραφο του Συμβουλίου – τροποποίηση της πρότασης Κανονισμού COM(2013) 534: άρθρα 17-37

11045/15

2015

(Βρυξέλλες 31.7.2015)

Proposal for a Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor's Office - Examination of the Presidency document, with a primary focus on Articles 17-37 of the draft Regulation

http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/int/?typ=ADV

ΙΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

1. Συνοδευτικά Κείμενα Ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας

#

Είδος

Αριθμός

Έτος

Τίτλος

Πηγή Δημοσίευσης

1.

Αιτιολογική Έκθεση

Ν. 2803

2000

Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων»

 

http://www.hellenicparliament.gr

2. Συνοδευτικά Κείμενα Νομοσχεδίων

 

-

 

 

 

 

3. Συνοδευτικά Κείμενα Ισχύουσας Διεθνούς & Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας

Α. συνοδευτικά κείμενα συμβάσεων και πρωτοκόλλων

1.

Επεξηγηματική έκθεση PIF

 

26.5.1997

Επεξηγηματική έκθεση της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΕΕ αριθ. C 191, 23.6.1997, σ. 1-10

2.

Έκθεση της Επιτροπής

COM(2015) 386

τελικό

2015

(Βρυξέλλες 31.7.2015)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση

της απάτης Ετήσια έκθεση για το 2014

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/inde...