Δωροδοκία και συνοδά αδικήματα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ                         

Θεματική Ενότητα: ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ                                                 

Ι. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Ισχύον Δίκαιο

# Είδος νομικής πράξης Αριθμός Έτος Τίτλος Πηγές Δημοσίευσης

2.

Νόμος

3213

2003

Δήλωση-έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών ιδιοκτητών ΜΜΕ, κλπ.)
ΦΕΚ Α' 309/31.12.2003

3.

Νόμος

4254

2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ A΄ 85/7.4.2014

4.

Νόμος

4258

2014

Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα- ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ A΄ 94/14.4.2014

5.

Νόμος

4262

2014

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικήςδραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ A΄ 114/10.5.2014

ΙΙ. ΔΙΕΘΝΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Ισχύον Δίκαιο

Α. Συμβάσεις – Πρωτόκολλα

# Είδος νομικής πράξης Αριθμός Έτος Τίτλος Πηγές Δημοσίευσης

1.

Σύμβαση

 

1997

Σύμβαση για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 2-11

2.

Σύμβαση

 

1999

Σύμβαση Ποινικού Δικαίου για τη διαφθορά (Συμβουλίου της Ευρώπης)

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/

QueVoulezVous.asp?NT=173&CM=7&DF=24/03/2010&CL=ENG

3.

Πρωτόκολλο

 

2003

Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης Ποινικού Δικαίου για τη διαφθορά (Συμβουλίου της Ευρώπης)

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/

QueVoulezVous.asp?NT=191&CM=8&DF=11/03/2013&CL=ENG

4.

Σύμβαση

 

2003

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html

ΙΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

1. Συνοδευτικά Κείμενα Ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας

# Είδος Αριθμός Έτος Τίτλος Πηγές Δημοσίευσης

1.

Αιτιολογική Έκθεση

Ν. 3849

2010

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση του ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις»-Ν. 3849/2010

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou...

2.

Επιστημονική Έκθεση

Ν. 3849

2010

Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του Νομοσχεδίου «Τροποποίηση του ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις»

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou...

3.

Εισηγητική Έκθεση

Ν. 4252

2014

Εισηγητική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»

http://www.parliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/...

4.

Επιστημονική Έκθεση

Ν. 4252

2014

Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του Νομοσχεδίου «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»

http://www.parliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/...

2. συνοδευτικά κειμενα συμβασεων και πρωτοκολλων

1.

Επεξηγηματική Έκθεση

 

1999

Επεξηγηματική Έκθεση στη Σύμβαση Ποινικού Δικαίου για τη διαφθορά (Συμβουλίου της Ευρώπης)

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/

QueVoulezVous.asp?NT=173&CM=7&DF=24/03/2010&CL=ENG

2.

Επεξηγηματική Έκθεση

 

2003

Επεξηγηματική Έκθεση στο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης Ποινικού Δικαίου για τη διαφθορά (Συμβουλίου της Ευρώπης)

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/

QueVoulezVous.asp?NT=191&CM=8&DF=11/03/2013&CL=ENG

3.

Νομοθετικός Οδηγός Σύμβασης ΟΗΕ

 

2003

Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Corruption

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/

Publications/LegislativeGuide/06-53440_Ebook.pdf