Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Θεματική Ενότητα: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ                                                 

Ι. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Ισχύον Δίκαιο

#

Είδος Νομικής Πράξης

Αριθμός

Έτος

Τίτλος                                        

Πηγή Δημοσίευσης

1.

Νόμος

2331

1995

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων

ΦΕΚ A΄ 173/1995

 

2.

Νόμος

3691

2008

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ Α΄  166/2008

3.

Απόφαση Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

129

2014

Κανονισμός Εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατία από τα Υπόχρεα Πρόσωπα στην αγορά υπηρεσιών τεχνικών παιγνίων

ΦΕΚ Β΄ 3162/2014

4.

Απόφαση Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

155

2015

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 129/2014 Απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

ΦΕΚ Β΄ 954/2015

2. Σχέδια Νόμων

 

-

 

 

 

 

ΙΙ. ΔΙΕΘΝΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Ισχύον Δίκαιο

Α. Συμβούλιο της Ευρώπης

#

Είδος Νομικής Πράξης

Αριθμός

Έτος

Τίτλος

Πηγή Δημοσίευσης

1.

Σύμβαση

198

2005

Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism

https://wcd.coe.int/

 

Β. Οδηγίες ΕΟΚ/ΕΚ/ΕΕ

#

Είδος Νομικής Πράξης

Αριθμός

Έτος

Τίτλος

Πηγή Δημοσίευσης

1.

Οδηγία

2015/849

2005

Οδηγία (ΕΕ) 2015/849/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 111 της 5ης.6.2015, σ. 73 – 117

2.

Οδηγία

2014/42/EE

2014

Οδηγία 2014/42/ΕΕ της 3ης Απριλίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δέσμευση και δήμευση των μέσων τέλεσης και των εσόδων του εγκλήματος στην ΕΕ

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 127 της 29ης.4.2015, σ. 39-50

Γ. ΑΠοφάσεις-Πλαίσια ΕΕ

#

Είδος Νομικής Πράξης

Αριθμός

Έτος

Τίτλος

Πηγή Δημοσίευσης

1.

Απόφαση-Πλαίσιο

2005/212/ΔΕΥ

2005

Απόφαση-πλαίσιο 2005/212/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ηςΦεβρουαρίου 2005 για τη δήμευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 68  της 15ης.03.2005, σ. 49 – 51

 

2.

Απόφαση-Πλαίσιο

2006/783/ΔΕΥ

2006

Απόφαση-πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 328 της 24ης.11.2006, σ. 59

3.

Απόφαση-Πλαίσιο

2009/299/ΔΕΥ

2009

Απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ηςΦεβρουαρίου 2009 για την τροποποίηση των αποφάσεων-πλαισίων 2002/584/ΔΕΥ, 2005/214/ΔΕΥ, 2006/783/ΔΕΥ, 2008/909/ΔΕΥ και 2008/947/ΔΕΥ και την κατοχύρωση, δια του τρόπου αυτού, των δικονομικών δικαιωμάτων των προσώπων και την προώθηση της εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων που εκδίδονται ερήμην του ενδιαφερόμενου προσώπου στη δίκη

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 81 της 27ης.3.2009, σ. 24-36

Δ. Κανονισμοί

1.

Κανονισμός

1889

2005

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ηςΟκτωβρίου 2005 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την κοινότητα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 309  της 25ης.11.2005, σ. 9-12

2. Σχέδια Διεθνών Συμβάσεων & Προτάσεις Ευρωπαϊκών Νομικών Εργαλείων

Α. προτασεισ οδηγιων

#

Είδος Νομικής Πράξης

Αριθμός

Έτος

Τίτλος

Πηγή Δημοσίευσης

 

 

 

 

 

 

ΙΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

1. Συνοδευτικά Κείμενα Ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας

#

Είδος

Αριθμός

Έτος

Τίτλος

Πηγή Δημοσίευσης

1.

Αιτιολογική Έκθεση

[Ν. 3691]

2008

Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»

Ιστοσελίδα Βουλής

2.

Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής

[Ν. 3691]

2008

Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»

Ιστοσελίδα Βουλής

3.

Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

49

2012

Εντοπισμός και αναφορά προς την αρμόδια Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, συναλλαγών που δημιουργούν υπόνοιες διάπραξης φοροδιαφυγής και/ή νομιμοποίησης του εξ αυτής περιουσιακού οφέλους, και τυπολογία υπόπτων και ασυνήθων συναλλαγών που σχετίζονται με το βασικό αδίκημα της φοροδιαφυγής (άρθρο 77 παρ. 1 του νόμου 3842/2010)

Ιστοσελίδα Διαύγεια

4.

 

Πολυγραφημένη Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ)

1180

2014

Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του ν. 4174/2013

www.sate.gr

5.

Πολυγραφημένη Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ)

1194

2014

Αξιοποίηση των διατάξεων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Αρχή του άρθρου 7 του ν.3691/2008)

 

Ιστοσελίδα Διαύγεια

2. Συνοδευτικά Κείμενα Νομοσχεδίων

 

-

 

 

 

 

3. Συνοδευτικά Κείμενα Ισχύουσας Διεθνούς & Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας

Α. συνοδευτικά κειμενα συμβασεων και πρωτοκολλων

#

Είδος

Αριθμός

Έτος

Τίτλος

Πηγή Δημοσίευσης

1.

Explanatory Report

[198]

2005

Explanatory Report on Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism

https://wcd.coe.int/

 

B. συνοδευτικά κειμενα οδηγιων

#

Είδος

Αριθμός

Έτος

Τίτλος

Πηγή Δημοσίευσης

1.

Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

[2013/C271/05]

2013

Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέματα «Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των πληροφοριών που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών» και «Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C. 271 της 19ης.9.2013, σ. 31-35

2.

Σκεπτικό του Συμβουλίου

[2015/C187/02]

2015

Σκεπτικό του Συμβουλίου: Θέση (ΕΕ) αριθ. 9/2015 του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60 /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70 /ΕΚ της Επιτροπής

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C. 187 της 5ης.6.2015, σ. 47-49

 

4. Συνοδευτικά κειμενα Σχεδίων Διεθνών Συμβάσεων & Προτάσεων Ευρωπαϊκών Νομικών Εργαλείων

FATF

#

Είδος

Αριθμός

Έτος

Τίτλος

Πηγή Δημοσίευσης

1.

The FATF Recommendations

-

2012 [2013]

International Standards on combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation

http://www.fatf-gafi.org/