Σχέση ποινικής και διοικητικής διαδικασίας/ Διεθνής συνεργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Θεματική Ενότητα: Σχέση Ποινικής και Διοικητικής Διαδικασίας / Διεθνής Συνεργασία

Ι. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Ισχύον Δίκαιο

#

Είδος Νομικής Πράξης

Αριθμός

Έτος

Τίτλος                                        

Πηγή Δημοσίευσης

1.

Νόμος

4325

2015

Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ Α΄ 47/11.5.2015

2.

Νόμος

4321

2015

Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας

ΦΕΚ Α΄ 32/21.3.2015

3.

Νόμος

4320

2015

Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης,

την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις

ΦΕΚ Α΄ 29/19.3.2015

4.

Νόμος

4281

2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Οικονομικών και άλλες διατάξεις                          

ΦΕΚ Α΄ 160/8.8.2014

5.

Νόμος

4254

2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του

Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014

6.

Νόμος

4174

2013

Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις [«Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας»]

ΦΕΚ Α΄ 170/26.7.2013

7.

Νόμος

4155

2013

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ Α΄ 120/29.5.2013

8.

Νόμος

4110

2013

Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας

Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις

ΦΕΚ Α΄
17/23.1.2013

9.

Νόμος

4057

2012

Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

ΦΕΚ Α΄ 
54/14.3.2012

10.

Νόμος

4022

2011

Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου

κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ Α΄ 
219/3.6.2011

11.

Νόμος

4013

2011

Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του

ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ Α΄ 
204/15.9.2011

12.

Νόμος

3932

2011

Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές

Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των

Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

ΦΕΚ Α΄ 
49/10.3.2011

13.

Νόμος

3943

2011

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών

και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

ΦΕΚ Α΄
66/31.3.2011

14.

Νόμος

3871

2010

Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη

ΦΕΚ Α΄ 
141/17.8.2010

15.

Νόμος

3842

2010

Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της

φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ Α΄ 
58/23.4.2010

16.

Νόμος

3691

2008

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ Α΄ 
166/5.8.2008

17.

Νόμος

3613

2007

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας

Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και

λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

ΦΕΚ Α΄ 
263/23.11.2007

18.

Προεδρικό Διάταγμα

154

2007

Κανονισμός λειτουργίας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)

ΦΕΚ Α΄ 
130/25.6.1997

19.

Νόμος

3074

2002

Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος

Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού

Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ Α΄ 
296/4.12.2002

20.

Προεδρικό Διάταγμα

278

2002

Οργάνωση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και

Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αυτού

ΦΕΚ Α΄ 
244/14.10.2002

21.

Νόμος

2960

2001

Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας

ΦΕΚ Α΄ 
265/22.11.2001

22.

Νόμος

2523

1997

Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία

και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ Α΄ 
179/11.9.1997

ΙΙ. ΔΙΕΘΝΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

23.

Απόφαση

Επιτροπής

1999/352 ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατομ

1999

Απόφαση της Επιτροπής της 28ηςΑπριλίου του 1999 για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης

L 136,

31.5.1999, σ. 20-22

24.

Κανονισμός

2988

1995

Κανονισμός 2988/1995 της 18ηςΔεκεμβρίου 1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 312, 23.12.1995, σ. 1-4.

25.

Κανονισμός

2185

1996

Κανονισμός 2185/1996 σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες

L 292,

15.11.1996, σ. 2-5.

 

    26.

  

Κανονισμός

1073

1999

Κανονισμός 1073/1999 της 25ης Μαίου 1999 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF)

L 136, 31.5.1999, σ. 1-7

27.

Κανονισμός

1074

1999

Κανονισμός 1074/1999 της 25ης Μαίου 1999 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF)

L 136, 31.5.1999, σ. 8-14

28.

Εσωτερικός

κανονισμός

Επιτροπής

Εποπτείας

OLAF

 

2011

Εσωτερικός Κανονισμός της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF

L 308,

24.11.2011,σ.114-120

 

29.

 

Κανονισμός του

Ευρωπαϊκού

κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου

883

2013

Κανονισμός 883/2013 της 11ηςΣεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού Ευρζτόμ 1074/1999 του Συμβουλίου

L 248, 18.9.2013, σ. 1-22

30.

 

 

Κανονισμός

2913

1992

Κανονισμός 2913/1992 «περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα»

L 302,

19.10.1992

31.

Κανονισμός

2454

1993

Κανονισμός 2454/1993 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού 2913/1992 περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα

L 253,

11.10.1993