Φορολογικό ποινικό δίκαιο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

Θεματική Ενότητα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [Ν. 2523/1997, Ν. 2960/2001, ά. 25 Ν. 1882/1990]

 

Ν. 2523/1997

# Έτος Απόφαση Βασικά Νομικά Ζητήματα Πηγές Δημοσίευσης

1.

2011

ΑΠ 1231/2011

Φοροδιαφυγή – Εισόδημα και ΦΠΑ – Στοιχεία νομοτυπικής περιγραφής – Εγκλήματα υπερχειλούς υποκειμενικής υπόστασης

ΝΟΜΟΣ

2.      

       

2013

ΑΠ 267/2013

Φοροδιαφυγή – Εισόδημα (κατ’ εξακολούθηση, πλημμέλημα) και ΦΠΑ (κατ’ εξακολούθηση, κακούργημα) – Ειδική αιτιολογία σκοπού φοροδιαφυγής – Εξωλογιστικός προσδιορισμός

ΝΟΜΟΣ

3.             

2013

ΤρΠλημΘεσ 14813/2013

Φοροδιαφυγή – ΦΠΑ – Έλλειψη σκοπού  φοροδιαφυγής σε περίπτωση ανείσπρακτων τιμολογίων

ΝΟΜΟΣ

4.     

        

2007

ΑΠ 295/2007

 

Φοροδιαφυγή – Εισόδημα – Εξωλογιστικός προσδιορισμός – Σχέση ποινικής με διοικητική δίκη

ΝΟΜΟΣ

5.

            

2013

ΓνωμΕισΑΠ 2/2013

Φοροδιαφυγή – Εισόδημα και ΦΠΑ – Εφαρμογή διατάξεων που καθιστούν δυσμενέστερες για τον κατηγορούμενο τις προϋποθέσεις δίωξης σε αδικήματα που τελέστηκαν πριν την έναρξη ισχύος τους

ΠοινΔικ 2013, 137 επ.

6.      

       

2014

ΣυμβΑΠ 1/2014 (Ολ)

Φοροδιαφυγή – Εισόδημα και ΦΠΑ – Εφαρμογή διατάξεων που καθιστούν δυσμενέστερες για τον κατηγορούμενο τις προϋποθέσεις δίωξης σε αδικήματα που τελέστηκαν πριν την έναρξη ισχύος τους

ΝΟΜΟΣ

7.       

      

2014

ΑΠ 8/2014

Φοροδιαφυγή – ΦΠΑ – Σχέση συρροής με αδίκημα απάτης

ΝΟΜΟΣ

8.       

      

2014

ΑΠ 9/2014

Φοροδιαφυγή – ΦΠΑ – Σχέση συρροής με αδίκημα υπεξαίρεσης

ΝΟΜΟΣ

9.           

2010

ΣυμβΑΠ 420/2010

Φοροδιαφυγή – Εισόδημα – Σχέση συρροής με απάτη και πλαστογραφία

ΝΟΜΟΣ

10.     

      

2009

ΑΠ 426/2009

Φοροδιαφυγή – Εισόδημα και ΦΠΑ – Σχέση συρροής με απάτη και πλαστογραφία

ΝΟΜΟΣ

11.

           

2008

ΣυμβΑΠ 394/2008

Φοροδιαφυγή – Εισόδημα και ΦΠΑ – Έναρξη και συμπλήρωση χρόνου παραγραφής – Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

ΝΟΜΟΣ

12.     

      

2013

ΑΠ 851/2013

Φοροδιαφυγή – Εισόδημα και ΦΠΑ – Ευθύνη de facto διοικητών νομικών προσώπων – Νομική πλάνη

ΝΟΜΟΣ

13.      

     

2015

ΑΠ 90/2015

Φοροδιαφυγή – Εισόδημα –Ποινική ευθύνη Αντιπροέδρου ΔΣ ανώνυμης εταιρείας - Δεν αιτιολογείται επαρκώς η γνώση του ότι οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος ήταν ανακριβείς, καθώς και ο σκοπός επελεύσεως του εγκληματικού αποτελέσματος αποφυγής πληρωμής φόρου εισοδήματος - Δεν διευκρινίζεται αν ο κατηγορούμενος αναπλήρωνε, κατά τον χρόνο διάπραξης του αδικήματος, τον Πρόεδρο του ΔΣ, γιατί εκπροσωπούσε αυτός την εταιρεία, αντί του προβλεπομένου ΔΣ, καθώς και αν του είχε ανατεθεί η αρμοδιότητα υποβολής φορολογικής δηλώσεως – Δεν διευκρινίζεται αν αυτός ασκούσε πραγματικά συγκεκριμένα καθήκοντα διοικήσεως

NOMOΣ

14.        

   

2014

ΑΠ 533/2014

Φοροδιαφυγή - ΦΠΑ - Ποινική ευθύνη Προέδρου Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας – Δεν υπέχει ευθύνη για τις επόμενες της λήξεως της θητείας του ΔΣ διαχειριστικές περιόδους εφόσον δεν αποδεικνύεται ότι συνέχισε να ασκεί συναφή καθήκοντα και να έχει ενεργό ανάμιξη στη διοίκηση και τη διαχείριση της εταιρείας

ΝΟΜΟΣ

15.       

    

2012

ΑΠ 996/2012

Φοροδιαφυγή – Εικονικά – Υποκειμενική υπόσταση – Παραγραφή πράξεων που τελέστηκαν πριν το 1998

ΝΟΜΟΣ

16.       

    

2012

ΑΠ 570/2012

Φοροδιαφυγή – Εικονικά – Υποκρυπτόμενος – Αρχή μη αυτοενοχοποίησης – Προϋποθέσεις δίωξης

ΝΟΜΟΣ

17.  

         

2011

ΑΠ 1746/2011

Φοροδιαφυγή – Εικονικά – Ευθύνη αναπληρωτή διαχειριστή ΕΠΕ

ΝΟΜΟΣ

18.     

      

2012

ΑΠ 1028/2012

Φοροδιαφυγή – Εικονικά – Έκδοση και αποδοχή – Ευθύνη εν τοις πράγμασι διαχειριστών – Παραγραφή – Εφαρμογή δυσμενέστερων δικονομικών προϋποθέσεων σε πράξεις προγενέστερες της θέσπισής τους (Ν. 3220/2004)

ΝΟΜΟΣ

19.         

  

2010

ΑΠ 778/2010

Φοροδιαφυγή – Εικονικά – Διάκριση εικονικού και πλαστού – Υποκειμενική υπόσταση – Φύση μηνυτήριας αναφοράς – Αρχή μη αυτοενοχοποίησης

ΝΟΜΟΣ

20.        

   

2008

ΑΠ 838/2008

Φοροδιαφυγή – Εικονικά – Εικονικότητα ως προς το πρόσωπο

ΝΟΜΟΣ


21.      

     

2012

ΑΠ 1028/2012

Φοροδιαφυγή – Εικονικά – Ευθύνη εν τοις πράγμασι διαχειριστή – Παραγραφή – Εφαρμογή διατάξεων που καθιστούν δυσμενέστερες για τον κατηγορούμενο τις προϋποθέσεις δίωξης σε αδίκημα που τελέστηκε πριν την έναρξη ισχύος τους – Μάρτυρες που άσκησαν προανακριτικά καθήκοντα

ΝΟΜΟΣ

22.        

   

2012

ΑΠ 776/2012

Φοροδιαφυγή – Εικονικά – Απλή συνέργεια – Παραγραφή πράξεων που τελέστηκαν μεταξύ 1/1/1998 και 2/11/2001 (κρατούσα άποψη)

ΝΟΜΟΣ

23.       

    

2012

ΑΠ 285/2012

Φοροδιαφυγή – Εικονικά – Παραγραφή πράξεων που τελέστηκαν μεταξύ 1/1/1998 και 2/11/2001 – Ορθή διάκριση μεταξύ χρόνου τέλεσης / χρόνου έναρξης παραγραφής

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

24.    

       

2009

ΑΠ 1390/2009

Φοροδιαφυγή – Εικονικά – Παραγραφή πράξεων που τελέστηκαν πριν το 1998

Αρμ2009,1400=ΝΟΜΟΣ

25.        

   

2008

ΑΠ 814/2008

Φοροδιαφυγή – Εικονικά – Παραγραφή πράξεων που τελέστηκαν μεταξύ 1/1/1998 και 2/11/2001 – Σύγχυση μεταξύ χρόνου τέλεσης / χρόνου έναρξης παραγραφής

ΝΟΜΟΣ

26.  

         

2008

ΑΠ 139/2008

Φοροδιαφυγή – Αρχή μη αυτοενοχοποίησης (υπεύθυνες δηλώσεις)

ΠοινΛογ2008,0116=ΝΟΜΟΣ

27.           

2012

ΤριμΕφΚακΘεσ 3096/2012

Φοροδιαφυγή με λήψη επιστροφής ΦΠΑ ‑ Εξαπάτηση φορολογικής αρχής ‑ Απιστία, απάτη, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου

ΝΟΜΟΣ

28.     

      

2009

ΑΠ 1603/2009

Φοροδιαφυγή – Εικονικά – Συρροή με απάτη

ΝΟΜΟΣ

29.           

2011

ΣυμβΑΠ 12/2011

Φοροδιαφυγή – Εικονικά – Συρροή με πλαστογραφία (βλ. ΑΠ 1076/2009)

ΝΟΜΟΣ

30.           

2013

ΠεντΕφΑθ 2572/2013

Φοροδιαφυγή – Εικονικά – Πλαστογραφία και απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου – Δεδικασμένο – Απατηλή λήψη επιστροφής φόρου - Απορρίπτεται  ο ισχυρισμός ότι πρέπει η ποινική δίωξη να κηρυχθεί απαράδεκτη ως καλυπτόμενη από την ύπαρξη εκκρεμοδικίας και δεδικασμένου από αποφάσεις με τις οποίες καταδικάσθηκαν οι κατηγορούμενοι για το αδίκημα της φοροδιαφυγής (έκδοση εικονικών τιμολογίων), δεδομένου ότι εκτός από την αποφυγή φορολογικής δαπάνης αυτοί, με την παραπλάνηση των υπαλλήλων της ΔΟΥ, πέτυχαν την επιπλέον ωφέλειά τους από την προσπόριση των αντίστοιχων ποσών του ΦΠΑ και βλάβη του Ελληνικού Δημοσίου

ΠοινΔικ2015, 12

31.        

   

2014

ΑΠ 558/2014

Μη απόδοση ΦΠΑ – Μη καταβολή χρεών - Δεδικασμένο

ΠοινΔικ2014, 689

32.   

        

2014

ΑΠ 446/2014

Μη απόδοση ΦΠΑ – Μη καταβολή χρέων - Δεδικασμένο

ΠοινΔικ2014, 690

33.    

       

2014

ΑΠ 1044/2014

Φοροδιαφυγή – Εικονικά – Διοικητική περαίρωση της φορολογικής διαφοράς – Εξάλειψη του αξιοποίνου

ΠοινΔικ2015, 0116

34.        

   

2014

ΕγκΕισΑΠ 2/2014

Αυτόφωρη διαδικασία στα αδικήματα φοροδιαφυγής και μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο

ΠοινΔικ2014, 721

35.           

2014

ΣυμβΠλημΑθ 2622/2014

Μη απόδοση ΦΠΑ – Χρέη προς το δημόσιο – Κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο – Προσδιορισμός της αρμόδιας για τη φορολογήση ΔΟΥ – Αρμόδια η ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και όχι το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου στην ίδια εταιρία

ΠοινΔικ2014, 831

Ν. 2960/2001 [ΕΤΚ]

# Έτος Απόφαση Βασικά Νομικά Ζητήματα Πηγές Δημοσίευσης

1.

2010

ΑΠ 104/2010

Λαθρεμπορία – Γενική διάταξηάρ. 155 παρ. 1 περ. β΄ Ν. 2960/2001 – Συνταγματικότητα – Ευθύνη νομίμου εκπροσώπου Α.Ε. – Αρχήμη αυτοενοχοποίησης

Αρμ2010,704 [μεσημείωση Α.Κ.Ζαχαριάδη,706]=
ΠοινΧρον2011,31=ΝΟΜΟΣ

2.    

         

2010

ΑΠ 642/2010

Λαθρεμπορία – Γενική διάταξη άρ. 155 παρ. 1 περ. β΄ Ν. 2960/2001 – Συνταγματικότητα – Διάθεση πετρελαίου για το οποίο δεν είχαν καταβληθεί ΕΦΚ και ΦΠΑ

ΠοινΧρον2011,202[με παρατ. Μοροζίνη] =ΝΟΜΟΣ

3.      

       

2010

ΑΠ 604/2010

Λαθρεμπορία – Διάθεσηστην κατανάλωση εμπορευμάτων (κρέας, ζάχαρη) που είχαν εισαχθεί με καθεστώς ατέλειας – Χρόνος τέλεσης – Προϋποθέσεις επιβολής χρηματικής ποινής

ΝΟΜΟΣ=ΠοινΧρον2011,196

4.       

      

2009

ΑΠ 1465/2009

Λαθρεμπορία – Υποτιμολόγηση οχημάτων προερχομένων από κράτη – μέλη ΕΕ – Διαφυγή τμήματος τέλους ταξινόμησης – ΦΠΑ καταβληθείς με άλλο τρόπο από τον προβλεπόμενο – Απλή συνέργεια – Διαχρονικό δίκαιο διακεκριμένων παραλλαγών – Προϋποθέσεις εξάλειψης αξιοποίνου

ΠοινΔικ2010,0291=
Δίκη2009,1172=ΝΟΜΟΣ

5.

2013

ΑΠ 103/2013

Λαθρεμπορία ‑ Κατάστημα αφορολογήτωνειδώνσε αερολιμένα ‑ Έμμεσος αυτουργός ο διευθυντήςτου καταστήματος ‑ Όργανα του έμμεσου αυτουργού οι υπάλληλοί του (πλήρωση τμήματος μόνο α.υ. και έλλειψη σκοπού δασμοδιαφυγής)

ΝΟΜΟΣ = ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

6.

2013

ΑΠ 366/2013

Λαθρεμπορία – Αιθυλική αλκοόλη – Συναυτουργική ευθύνη εν τοις πράγμασι συνδιαχειριστή φορολογικής αποθήκης

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

7.

2010

ΑΠ 1101/2010

Πλαστογραφία προςδιευκόλυνση πράξεων λαθρεμπορίας (αιθυλική αλκοόλη) – Ν. 1608/1950 – Ζημία του Δημοσίου ίση με τους διαφυγόντες δασμούς της επακολουθήσασας λαθρεμπορίας

ΝΟΜΟΣ

8.

2009

ΑΠ 183/2009

Λαθρεμπορία – Αλκοολούχα ποτά ‑ Διάθεση στην κατανάλωση χωρίς άδεια και με ιδιαίτερα τεχνάσματα αλκοολούχων ποτών που τελούσαν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης – Διαχρονικό δίκαιο – Προϋποθέσεις επιβολής χρηματικής ποινής

ΝΟΜΟΣ

9.

2014

ΑΠ 733/2014

Λαθρεμπορία – Καπνά-τσιγάρα - Διαφοροποίηση της εισαγωγής από χώρα μέλος της Ε.Ε., οπότε πρόκειται για τελωνειακή παράβαση, από την εισαγωγή από άλλη χώρα εκτόςτης Ε.Ε., οπότε πρόκειται για λαθρεμπορία

ΝΟΜΟΣ

10.

2011

ΑΠ 769/2011

Λαθρεμπορία – Καπνά-τσιγάρα – Δασμοδιαφυγή κατά την εισαγωγή  ‑ Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας λόγω μη διευκρίνησης αν έγινε από Χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή από Χώρα εκτός αυτής – Υπολογισμός ζημίας ελληνικού Δημοσίου

ΠειρΝομ 2012, 270 = ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

11.

2011

ΑΠ 1213/2011

Λαθρεμπορία – Καπνά-τσιγάρα – Διάκριση μεταξύ εισαγωγής από κράτος μέλος ή τρίτηχώρα – Απλή τελωνειακή παράβαση στην πρώτη περίπτωση

ΝΟΜΟΣ

12.

2010

ΑΠ 135/2010

Λαθρεμπορία – Τσιγάρα ‑ Κατοχή λαθρεμπορικών εμπορευμάτων – Διάκριση μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών αναφορικά με τη διαφυγή δασμών και ΕΦΚ – Υπολογισμός Ζημίας Δημοσίου (πράξη 2000)

ΠραξΛογΠΔ2010,0257 – 0261

=ΠοινΧρον2011/33=ΝΟΜΟΣ

13.

2012

ΑΠ 713/2012

Λαθρεμπορία – Πετρελαιοειδή – Αδιάφορη η χώρα προέλευσης σε περιπτώσεις διαφυγής ΕΦΚ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

14.

2006

ΑΠ 1007/2006

Λαθρεμπορία – Στοιχεία γενικής διάταξηςάρ. 100 παρ.1 στοιχ. β΄ Ν. 1065/1918 (οινόπνευμα, τσιγάρα) – Υπολογισμός ζημίας Ελληνικού Δημοσίου (πράξη 1998, 100% φοροδασμών) – Πολιτική Αγωγή Δημοσίου

ΝΟΜΟΣ

15.

2009

ΑΠ 267/2009

Λαθρεμπορία – Τσιγάρα ‑ Κατοχή λαθρεμπορικών εμπορευμάτων  – Υπολογισμός ζημίας ελληνικού Δημοσίου (τέλεση πράξης 2000, ΦΠΑ + 10% δασμών) – Έννοια επιεικέστερου νόμου (: δεν εμπίπτει η Συνθήκη με την οποία εντάσσεται στην ΕΕ η τρίτη χώρα από την οποία είχαν εισαχθεί τα λαθρεμπορικά εμπορεύματα)

ΠοινΧρον2010,28=ΝΟΜΟΣ

16.

2008

ΑΠ 1418/2008

Λαθρεμπορία – Κατοχή λαθρεμπορικών εμπορευμάτων (τσιγάρα) – Υπολογισμός ζημίας ελληνικού Δημοσίου (τέλεση πράξης 2000, ΕΦΚ + ΦΠΑ + 10% δασμών) – Ανάγκη εξειδίκευσης χώρας προέλευσης εμπορευμάτων (βλ. ενσυνεχεία ΑΠ 267/2009)

ΠραξΛογΠΔ2008,0613 – 0617=ΠοινΧρον2009,13=ΝΟΜΟΣ

17.

2008

ΑΠ 2675/2008

Λαθρεμπορία – Αλκοολούχα ποτά – Διαχρονικό αξιόποινοτηςδιαφυγής αυτών σε περιπτώσεις εμπορευμάτων προερχόμενων από κράτη μέλη – Αρχή μη αυτοενοχοποίησης (αξιοποίηση πορισματικής αναφοράς) – Χρηματική ποινή (διαχρονικό δίκαιο, αξία CIF)

ΝΟΜΟΣ

18.

2009

ΑΠ 1986/2009

Λαθρεμπορία – Πετρελαιοειδή – Διαχρονικό αξιόποινο της διαφυγής αυτών σε περιπτώσεις εμπορευμάτων προερχόμενων από κράτη μέλη – Λαθρεμπορία ανεξάρτητητης προέλευσης των εμπορευμάτων (βλ. και ΑΠ 1483/2009, ΑΠ 979/2010)

ΝΟΜΟΣ

19.

2008

ΣυμβΑΠ 1217/2008

Λαθρεμπορία – Αιθυλική αλκοόλη ‑ Κατοχή λαθρεμπορικών εμπορευμάτων – Πλαστογραφία – Αληθινή συρροή

ΝΟΜΟΣ

20.

2012

ΑΠ 801/2012

Λαθρεμπορία – Οχήματα ‑ Διαφοροποίηση από απλή τελωνειακή παράβαση – Αποκλειστικός τρόπος απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα οχημάτων ‑ Απαραίτητα στοιχεία κλητηρίου θεσπίσματος

ΝΟΜΟΣ

21.

2011

ΑΠ 817/2011

Λαθρεμπορία – Οχήματα ‑ Κατοχή λαθρεμπορικών εμπορευμάτων – Τέλος ταξινόμησης – Αυτοτελής ισχυρισμός η κοινοτική προέλευση οχήματος – Βάρος και αποκλειστικός τρόπος απόδειξήςτου (βλ. και ΑΠ 811/2012, ΑΠ 1956/2010)

ΝΟΜΟΣ

22.

2010

ΑΠ 1956/2010

Λαθρεμπορία – Οχήματα ‑ Ψευδής βεβαίωση – Κατοχή λαθρεμπορικού οχήματος – Διαρκής χαρακτήρας εγκλήματος – Άμεση συνέργεια στη λαθρεμπορία – Ισχυρισμός κοινοτικής προέλευσης – Αποκλειστικός τρόπος απόδειξης

ΝΟΜΟΣ

23.

2011

ΑΠ 729/2011

Λαθρεμπορία – Οχήματα – Τέλος ταξινόμησης – Διαχρονικό δίκαιο – Δεν θεμελιώνεται λαθρεμπορία για οχήματα κοινοτικής προέλευσης ακόμη και μετά την προσθήκη της ειδικής περίπτωσης ιγ΄ της παρ. 2 του άρθρου 155 μετοάρθρο 1 παρ. 61 του ν. 3583/2007

ΝΟΜΟΣ

24.

2011

ΑΠ 654/2011

Λαθρεμπορία – Οχήματα – Πλαστογράφηση αριθμού πλαισίου – Πλαστογραφία – Αληθινή συρροή – Πολιτική αγωγή ιδιώτη (καλόπιστου αγοραστή)

ΝΟΜΟΣ

25.

2011

ΑΠ 1141/2011

Λαθρεμπορία – Εισαγωγή με πλαστά πιστοποιητικά προς διαφυγή δασμών αντιντάμπινγ – Συρροή με κακουργηματική πλαστογραφία (Ν 1608/1950) και λαθρεμπορίας – Υπολογισμός ζημίας Δημοσίου (10% δασμών και ΦΠΑ)

ΝΟΜΟΣ

26.

2012

ΑΠ 1343/2012

Λαθρεμπορία – Δήμευση – Υποκατάστατη χρηματική ποινή – Φύση δήμευσης και χρηματικής ποινής – Μη υπαγωγή ανεκτέλεστης χρηματικής ποινής στην προθεσμία παραγραφής του άρθρου 114 ΠΚ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ = Αρμεν2013, 940-944

 

 27.

2010

ΑΠ 948/2010

Λαθρεμπορία – Φύση δήμευσης και χρηματικής ποινής – Δυνατότητα επιβολής ακόμη και σε περίπτωση παραγραφής αδικήματος

ΝΟΜΟΣ

 28.

2014

ΑΠ 1086/2014

Λαθρεμπορία - Αδυναμία δημεύσεως των λαθρεμπορικών αντικειμένων (κάυσιμα) και επιβολή χρηματικής ποινήςίσης με την αξία CIF αυτών - Επιβολή χρηματικής ποινής ισάξιας μετην αξία CIF των 5.000 λίτρων - Ο παραπάνω προσδιορισμός δεν αρκεί για το ορισμένο της χρηματικής ποινής, αφού πρέπει να προσδιορίζεται το ύψος της

ΝΟΜΟΣ

 

Ν. 1882/1990, άρθρο 25

# Έτος Απόφαση Βασικά Νομικά Ζητήματα Πηγές Δημοσίευσης

1.        

     

2008

ΑΠ 1727/2008

Μη καταβολή χρεών – Διαχρονικό δίκαιο – Μετά το Ν. 3220/2004 η μη καταβολή των επιμέρους χρεών του πίνακα δεν συνιστά κατ’ εξακολούθηση έγκλημα αλλά ένα έγκλημα – Η δίωξη δεν προϋποθέτει οριστικοποίηση φορολογικής εγγραφής – Δεν απαιτείται ειδική αιτιολογία δόλου

ΝΟΜΟΣ

2.       

      

 

2014

ΑΠ 204/2014

Μη καταβολή χρεών - Μορφή ενός ιδιότυπου αθροιστικού εγκλήματος - Διαφοροποίησή του από το κατ΄ εξακολούθηση έγκλημα - Ασκηση ποινικής δίωξης ύστερα από αίτηση του προϊσταμένου της ΔΟΥ ή του Τελωνείου - Η αίτηση αυτή δεν έχει την έννοια της κατά το άρθ. 41 ΚΠΔ αιτήσεως αρχής και ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η υποβολή αιτήσεως απο τον προϊστάμενο της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας και η σύνταξη σχετικής εκθέσεως

ΝΟΜΟΣ

3.        

     

2014

ΑΠ 965/2014

Μη καταβολή χρεών - Κατ΄ εξακολούθηση έγκλημα ή ενιαίο έγκλημα η μη καταβολή χρεών - Αιτίαση περί υπάρξεως ιδιότυπου αθροιστικού εγκλήματος και πραγματώσεως ενός μόνο εγκλήματος, εφ΄όσον το συνολικό ποσό της οφειλής υπερβαίνει τα 10.000 € - Απορριπτέα, διότι πρόκειται για ένα "οιονεί ενιαίο έγκλημα", η "θεσμοθέτηση" του οποίου αποβλέπει και περιορίζεται μόνο στο θέμα της ποινικής μεταχείρισης, ενώ ως προς τα λοιπά στοιχεία του εγκλήματος δεν μεταβάλλεται η επιλήψιμη συμπεριφορά σε ενιαία, αλλά παραμένει εξακολουθητική

ΝΟΜΟΣ

4.       

      

2012

ΑΠ 289/2012

Μη καταβολή χρεών – Πρόσωπο ποινικά υπεύθυνο για χρέη δύο εταιρειών υπό διπλή ιδιότητα (π.χ. διευθύνων σύμβουλος ΑΕ και διαχειριστής ΕΠΕ) διώκεται για δύο εγκλήματα, που συρρέουν αληθώς, χωρίς δυνατότητα άθροισης επιμέρους ποσών

ΝΟΜΟΣ

5.       

      

2014

ΑΠ 674/2014

Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο κατ΄ εξακολούθηση - Εξειδίκευση της ιδιότητας του οφειλέτη σε περίπτωση χρεών νομικού προσώπου - Αντιφατικές αιτιολογίες ως προς την ιδιότητα με την οποία θεμελιώνεται η ποινική ευθύνη του κατηγορουμένου (ατομικά ή με την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου ΑΕ)

ΝΟΜΟΣ

6.           

  

2011

ΑΠ 1219/2011

Μη καταβολή χρεών – Συμβατότητα με την αρχή της ενοχής της ρύθμισης των παρ. 2 και 3 του άρθρου 25 Ν. 1882/1990 (ευθύνη διοικητών νομικών προσώπων)

ΝΟΜΟΣ

7.    

         

2011

ΑΠ 382/2011

Μη καταβολή χρεών - Αρκεί η ιδιότητα του διαχειριστή της ΕΠΕ κατά το χρόνο γέννησης των χρεών, έστω κι αν κατά το χρόνο που βεβαιώθηκαν δεν ήταν διαχειριστής – Παραγραφή χρηματικών απαιτήσεων του Δημοσίου: Δεν υπόκεινται σε παραγραφή πριν βεβαιωθούν πράγματι ως δημόσιο έσοδο, ακόμη κι αν βεβαιώθηκαν μετά πέντε έτη από τη γέννησή τους – Για τη δίωξη του εγκλήματος της μη καταβολής χρεών δεν απαιτείται προηγούμενη οριστικοποίηση της φορολογικής παραβάσεως, αλλά ούτε, σε περίπτωση ασκήσεως προσφυγής από τον υπόχρεο, η τελεσίδικη επί της προσφυγής του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου απόφαση

ΝΟΜΟΣ

8.           

  

2010

ΑΠ 1155/2010

Μη καταβολή χρεών – Ποινική ευθύνη διαχειριστή ΕΠΕ – Αρκεί να υφίστατο η ιδιότητα κατά το χρόνο γέννησης των χρεών, νοούμενου ως τέτοιου και του χρόνου κατά τον οποίο διαπράχθηκαν οι παραβάσεις ΚΒΣ, που έδωσαν αφορμή για την επιβολή αργότερα προστίμων

ΝΟΜΟΣ

9.        

      

2013

ΑΠ 1005/2013

Μη καταβολή χρεών – Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΑΕ - Ανώνυμες εταιρείες που συγχωνεύονται - Ευθύνη, αλληλεγγύως για την πληρωμή των οφειλομένων φόρων της διαλυόμενης εταιρείας και εκείνης που την απορρόφησε ή της νέας εταιρείας που συστήθηκε, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαιώσεώς τους

ΝΟΜΟΣ

10.     

      

2011

ΑΠ 1719/2011

Μη καταβολή χρεών – Πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ – Διατήρηση ιδιοτήτων μέχρι τη δημοσίευση στο ΜΑΕ και στο ΦΕΚ των πράξεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. που επιφέρουν μεταβολές

ΠοινΔικ2012,0331 – 0333 = ΠραξΛογ2012,169 = ΝΟΜΟΣ

11.    

       

2010

ΑΠ 48/2010

Μη καταβολή χρεών – Τέλεση στην αλλοδαπή – Εφαρμογή ελληνικών ποινικών νόμων (ά. 6 παρ. 1 ΠΚ)

ΠοινΔικ 2011,139 επ. (με παρατηρήσεις Σ. Μπαλτά) = ΝΟΜΟΣ

12.        

   

2014

ΑΠ 795/2014

Μη καταβολή χρεών – Ευθύνη Προέδρου Δ.Σ. Α.Ε. - Υπαγωγή της εταιρείας σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθ. 46 παρ. 1, 2 το ν. 1892/1990 - Βεβαίωση των χρεών σε χρόνο μεταγενέστερο της λύσης του ΝΠ - Δεν αναιρείται η ποινική ευθύνη του κατηγορουμένου με την υπαγωγή της εταιρείας σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, αφού τα επίμαχα χρέη γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο που αυτός είχε την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου

ΝΟΜΟΣ

13.

          

2013

ΑΠ 1130/2013

Μη καταβολή χρεών - Πτώχευση της Α.Ε. - Μεταγενέστερη της πτωχεύσεως η βεβαίωση των χρεών και το ληξιπρόθεσμό τους - Μη συμπτώχευση του κατηγορουμένου, ο οποίος είχε αυτοτελή υποχρέωση καταβολής των οφειλομένων από τη δική του του περιουσία, καίτοι δεν πρόκειται για ατομικό χρέος - Εφαρμογή του Α.Ν. 635/1937 και του ΕμπΝ αντί του Ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας), καθ΄ όσον κατά τον επίμαχο χρόνο ίσχυαν οι διατάξεις αυτές

ΝΟΜΟΣ

14.   

        

2013

ΑΠ 1045/2013

Μη καταβολή χρεών - Πτώχευση - Δεν αναιρεί το δόλο, δεδομένου ότι η κήρυξη της πτώχευσης επήλθε μετά την πάροδο ικανού χρόνου από τότε που γεννήθηκαν τα χρέη, ενώ δεν προκύπτει η οικονομική κατάσταση του αναιρεσείοντος μετά το έτος βεβαίωσης των χρεών

ΝΟΜΟΣ

15.     

      

2012

ΑΠ 291/2012

Μη καταβολή χρεών – Ο ισχυρισμός περί κήρυξης πτώχευσης δεν αποτελεί αυτοτελή ισχυρισμό αλλά απλό αρνητικό της κατηγορίας ισχυρισμό, αφού ενεργεί ως στοιχείο αναιρετικό του δόλου, και έτσι η απόρριψή του από το δικαστήριο δε χρήζει ειδικής αιτιολογίας (βλ. και ΑΠ 297/2012, ΑΠ 704/2012, ΑΠ 65/2013)

ΝΟΜΟΣ

16.        

   

2012

ΑΠ 168/2012

Μη καταβολή χρεών – Η πτώχευση του οφειλέτη ασκεί έννομη επιρροή στην ποινική ευθύνη του υπόχρεου, υπό την προϋπόθεση ότι η κήρυξη της πτώχευσης έλαβε χώρα πριν από τη βεβαίωση του χρέους ή το ληξιπρόθεσμο αυτού

ΝΟΜΟΣ

17.     

      

2011

ΑΠ 659/2011

Μη καταβολή χρεών – Η πτώχευση του οφειλέτη ασκεί έννομη επιρροή στην ποινική ευθύνη του υπόχρεου

ΠοινΔικ2012,0335 [με παρατηρ. Στ. Ψαρούλη και Γ. Κάβουρα]=Αρμ2011,1539=ΝΟΜΟΣ

18.    

       

2013

ΑΠ 206/2013

Μη καταβολή χρεών ‑ Η άσκηση προσφυγής κατά των καταλογιστικών πράξεων ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου και η συνεπεία προσωρινής διαταγής αναστολή εκτελέσεως αυτών, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να οδηγήσουν σε άρση του αδίκου της αξιόποινης πράξεως του άρθρου 25 παρ.1 ν. 1882/1990 ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου αυτής, ή τέλος, στο απαράδεκτο της ασκηθείσας ποινικής διώξεως, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από καμία διάταξη νόμου (βλ. και ΑΠ 1197/2011 και 1188/2011)

ΝΟΜΟΣ

19.   

        

2014

ΑΠ 1095/2014

Μη καταβολή χρεών - Η συνεπεία ασκήσεως προσφυγών στα Διοικητικά Δικαστήρια, χορήγηση αναστολής εκτελέσεως των βεβαιώσεων των χρεών δεν ασκεί επιρροή στο αξιόποινο του εγκλήματος

ΝΟΜΟΣ

20.      

     

2012

ΑΠ 278/2012

Μη καταβολή χρεών – Η αμφισβήτηση του χρέους από τον υπόχρεο, όπως και ο ισχυρισμός του ότι έχει παραγραφεί και κατά συνέπεια εσφαλμένως έχει βεβαιωθεί, δεν ασκεί επιρροή, δεδομένου ότι ο υπόχρεος, στην περίπτωση αυτή, οφείλει να ασκήσει τα νόμιμα μέσα, δηλαδή την προβλεπόμενη από το άρθρο 73 του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974) ανακοπή για να εξαλειφθεί το χρέος και, αν αυτό δεν συμβεί, το χρέος θεωρείται υποστατό και ενεργό, η δε μη καταβολή του συνεπάγεται τις κυρώσεις του νόμου

ΝΟΜΟΣ

21.  

         

2011

ΟλΑΠ 2/2011

Μη καταβολή χρεών – Φύση αδικήματος – Παραγραφή οφειλής – Παραγραφή αδικήματος – Διαχρονικό δίκαιο

ΠοινΔικ2011,0930 – 0931=ΝΟΜΟΣ

22.     

      

2011

ΑΠ 763/2011

Μη καταβολή χρεών – Διαχρονικό δίκαιο – Ευμενέστερος νόμος

ΝΟΜΟΣ

23.    

       

2011

ΑΠ 265/2011

Μη καταβολή χρεών – Διαχρονικό δίκαιο (Ν. 2523/1997, Ν. 3220/2004) – Υπαγωγή επιμέρους χρεών στον εκάστοτε ευμενέστερο νόμο

ΝΟΜΟΣ

24.      

     

2013

ΑΠ 933/2013

Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο - Ισχύουν οι κοινές περί παραγραφής διατάξεις του ΠΚ - Διαχωρισμός της παραγραφής της οφειλής από την παραγραφή του σε βαθμό πλημμελήματος αδικήματος

ΝΟΜΟΣ

25.     

      

2011

ΑΠ 202/2011

Μη καταβολή χρεών – Φύση αίτησης προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

ΝΟΜΟΣ

26.     

      

2013

ΑΠ 846/2013

Μη καταβολή χρεών - Αβάσιμη η αιτίαση περί απαράδεκτης ποινικής δίωξης, λόγω μη οριστικοποίησης της φορολογικής παράβασης

ΝΟΜΟΣ

27.     

      

2013

ΑΠ 357/2013

Μη καταβολή χρεών – Συρροή με αδίκημα άρ. 18 Ν. 2523/1997 ‑ Δεδικασμένο

ΠοινΔικ 2013, σελ. 1094 επ. (με σημείωμα Β. Αδάμπα) = ΝΟΜΟΣ

28.     

      

2014

ΑΠ 446/2014

Μη καταβολή χρεών - Αρνητικό δεδικασμένο για την ποινική δίωξη για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο εφόσον έχει προηγηθεί καταδίκη για μη καταβολή ΦΠΑ για την ίδια οφειλή

ΝΟΜΟΣ

29.        

   

2014

ΑΠ 492/2014

Μη καταβολή χρεών - Προϋποθέσεις δεδικασμένου και εκκρεμοδικίας - Αιτιολογημένη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού περί εκκρεμοδικίας, αφού έλειπε το βασικό στοιχείο της ταυτότητας της πράξεως (διαφορετικά χρέη)

ΝΟΜΟΣ

30.   

        

2014

ΑΠ 558/2014

Μη καταβολή χρεών - Μη υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και μη απόδοση παρακρατηθέντος ΦΠΑ - Διαφορετικές εγκληματικές συμπεριφορές και, ως εκ τούτου, δεν παραβιάζεται το δεδικασμένο

ΝΟΜΟΣ

31.           

2012

ΜονΠλημΑΘ 101157/2012

Μη καταβολή χρέων - Νe bis in idem - Δεν δύναται να διωχθεί εκ νέου ο κατηγορούμενος που έχει αθωωθεί αμετακλήτως της ποινικής κατηγορίας της λαθρεμπορίας και εκκρεμεί σε βάρος του έτερη ποινική κατηγορία για μη καταβολή βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο, τα οποία καταλογίσθηκαν με την ίδια πράξη του Τελωνείου Αθηνών με βάση την οποία είχε κινηθεί και η ποινική κατηγορία της λαθρεμπορίας

ΠοινΔικ2014,0389

32.           

2014

ΤριμΠλημΚατ 196/2014

Μη καταβολή χρεών - Χρόνος τέλεσης του αδικήματος - Αντισυνταγματικότητα των διατάξεων (άρθρο 3 ν. 3943/11) που χαρακτηρίζουν το αδίκημα αυτό ως διαρκές και υπάγουν την εκδίκασή του στην αυτόφωρη διαδικασία

ΝΟΜΟΣ = ΔΦΟΡΝ 2014, 572

33.           

2014

ΤριμΠλημΛαρ 909/2014

Μη καταβολή χρεών - Απόρριψη ένστασης περί αντισυνταγματικότητας του άρ. 3 παρ. 1 του Ν. 3943/2011 αναφορικά με την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας επί μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

ΠοινΧρον 2015, 235