Καταχραστές Δημοσίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

Θεματική Ενότητα: ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – Ν. 1608/1950

Ι. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

# Είδος απόφασης/δικαστήριο Αριθμός Έτος Βασικά Νομικά Ζητήματα Πηγές Δημοσίευσης

1.    

Απόφαση

1362

2014

Καταχραστές Δημοσίου. Κακουργηματική απιστία στην υπηρεσία κατ΄εξακολούθηση με ιδιαίτερα τεχνάσματα σε βάρος του Δημοσίου. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Εννοια δημόσιας περιουσίας. Εννοιες "προσδιορισμού", "είσπραξης" και "διαχείρισης" εσόδων. Πραγματικά περιστατικά. Τέλεση της ως άνω πράξεως από εφοριακό υπάλληλο (επιστροφές ΦΠΑ σε εταιρία η οποία δεν είχε πραγματική υπόσταση και η οποία δεν είχε πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές). Ιδιαίτερα τεχνάσματα: αναληθής αναγραφή στην υποτυπώδη έκθεση ελέγχου που συνέταξε ότι δήθεν προέβη σε επιτόπιο έλεγχο κλπ.

ΝΟΜΟΣ

2.    

Βούλευμα

627

2014

Καταχραστές Δημοσίου. Απάτη από κοινού και κατ΄εξακολούθηση, κατ΄επάγγελμα και κατά συνήθεια σε βάρος ΝΠΔΔ και του ελληνικού Δημοσίου άνω των 150.000 €. Υπεξαίρεση από κοινού εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου άνω των 150.000 €. Ψευδής βεβαίωση από κοινού εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου άνω των 150.000 €. Άμεση συνέργεια στις ως άνω πράξεις. ΟΕΕΚ (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). Οργάνωση και λειτουργία του. Μη σύννομη διαδικασία πρόσληψης ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών του εκάστοτε Προέδρου του ΟΕΕΚ, μη σύννομη πρόσληψη ωρομίσθων εκπαιδευτριών σε ΙΕΚ, καθώς και μη νόμιμη καταβολή χρηματικών ποσών που αντιστοιχούσαν σε υπερωρίες, αποζημιώσεις για συμμετοχή σε Επιτροπές κλπ., αμοιβές για διδασκαλία σε Ι.Ε.Κ. κλπ. Κατηγορούμενοι: μεταξύ άλλων 9 κατηγορούμενοι, οι οποίοι με την ιδιότητα του εκκαθαριστή ή του διατάκτη υπέγραφαν τα σχετικά εντάλματα πληρωμών. Απαλλακτικό βούλευμα για όλους τους κατηγορουμένους. Αναίρεση εισαγγελέως κατά του ως άνω απαλλακτικού βουλεύματος. Ορθό και αιτιολογημένο το απαλλακτικό βούλευμα, αφού το συμβούλιο δεν δέχθηκε ότι όλες οι προσλήψεις ήταν παράνομες, εκτός από κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, για τις οποίες δέχθηκε ότι δεν επήλθε ζημία, αφού τα πρόσωπα προσέφεραν πραγματική εργασία. Απορρίπτει αναίρεση.

ΝΟΜΟΣ, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

3.    

Απόφαση

430

2014

Απιστία στην υπηρεσία, με συνδρομή των όρων του άρ. 1 του Ν. 1608/1950, τελεσθείσα από εφοριακούς υπαλλήλους, διά της παρανόμου αποδόσεως ΦΠΑ για εικονικές συναλλαγές. Η περί απιστίας στην υπηρεσία διάταξη του άρ. 256 ΠΚ είναι ειδικότερη εκείνης της περί απιστίας διάταξης του άρ. 390 ΠΚ. – Κατάταξη στον Ποινικό Κώδικα, υποκείμενο, αντικείμενο και σκοπός των ως άνω διατάξεων. – Στοιχεία απιστίας περί την υπηρεσία. – Από τις τρεις αναφερόμενες στην διάταξη του άρ. 256 ΠΚ δραστηριότητες του υπαλλήλου προηγείται ο προσδιορισμός, έπεται η είσπραξη και ακολουθεί η διαχείριση των εσόδων. – Έννοια “προσδιορισμού”, “εισπράξεως των εσόδων”, “δημοσίου χρήματος” και “διαχείρισης των εσόδων”.     – Ο νόμος ποινικοποιεί την συμπεριφορά των υπαλλήλων που προσδιορίζουν τα έσοδα, που εισπράττουν αυτά και που διαχειρίζονται τα ήδη εισπραχθέντα από το Κράτος έσοδα. – Ποια είναι τα υποκείμενα του εγκλήματος του άρ. 256 ΠΚ. – Πότε διαπράττεται το αδίκημα από τον ελεγκτή ή τον οικονομικό έφορο. – Έννοια “δημόσιας περιουσίας”. – Με την διάταξη της παρ. 1 του άρ. 1 του Ν. 1608/1950 εισάγονται επιβαρυντικές περιστάσεις. – Πότε συντρέχουν ιδιαίτερα τεχνάσματα, η συνδρομή των οποίων καθιστά κακούργημα την πράξη της απιστίας στην υπηρεσία.

ΠοινΧρ 2015, 99, ΝΟΜΟΣ, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

4.    

Απόφαση

116

2014

Απιστία σχετική με την υπηρεσία. Επιβαρυντική περίσταση του ν. 1608/1950 κατ’ εξακολούθηση. Σε περίπτωση εγκλήματος κατ’ εξακολούθησιν, με εφαρμογή του άρ. 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950, δεν ανακύπτει ζήτημα επιεικέστερου νόμου, αφού ισχύει και μετά την 3η Ιουνίου 1999 η διάταξη του άρ. 16 παρ. 2 του ν.δ. 2576/1953 και όχι εκείνη του άρ. 98 παρ. 2 ΠΚ. Άμεση συνέργεια. Έννοια διαχείρισης εσόδων. Η ηθική αυτουργία ή άμεση συνέργεια ιδιώτη στο, πριν από το 2004, έγκλημα της υπηρεσιακής απιστίας του άρθρου 256 ΠΚ, δηλαδή σε γνήσιο ιδιαίτερο έγκλημα, ήτοι ειδικότερη μορφή του άρθρου 390 ΠΚ, που τελείται μόνο από δράστη που φέρει την υπαλληλική ιδιότητα, τιμωρείται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 49 ΠΚ, δηλαδή με την ποινή του άρθρου 256 ΠΚ, δυνητικά και όχι υποχρεωτικά μειωμένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 ΠΚ, και όχι με την ποινή του άρθρου 390 ΠΚ, σε βαθμό πλημμελήματος, αφού η υπαλληλική ιδιότητα δε θεμελιώνει το πρώτον το αξιόποινο, αλλά απλώς το επιβαρύνει. Σε περίπτωση συνδρομής στην απιστία περί την υπηρεσία του άρ. 256 ΠΚ και των όρων του ν. 1608/1950, δεν πρόκειται για προσωπικές ιδιότητες ή σχέσεις, αλλά για στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος και επομένως και ο ηθικός αυτουργός ή ο άμεσος συνεργός στην απιστία τιμωρούνται με την αυξημένη ποινή του αυτουργού και όχι μειωμένη. Πραγματικά περιστατικά. Κατάστρωση σχεδίου παράνομης είσπραξης ΦΠΑ από εφοριακούς υπαλλήλους. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αναίρεση.

ΠοινΧρ 2015, 179, ΝΟΜΟΣ, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

5.    

Απόφαση

9

2014

Φοροδιαφυγή. ΦΠΑ. Κακουργηματική υπεξαίρεση. Καταχραστές Δημοσίου. Συρροή. Ειδικότερος ο νόμος περί φοροδιαφυγής και κατισχύει της υπεξαιρέσεως. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Καταδίκη για κακουργηματική υπεξαίρεση από κοινού και κατ’ εξακολούθηση εις βάρος του Δημοσίου. Παράνομη ιδιοποίηση από τοναναιρεσείοντα του εισπραχθέντος από τη διάθεση στην αγορά εισαγομένων από το εξωτερικό (χώρες της ΕΕ) πολύτιμων μετάλλων (χρυσού και αργύρου) ΦΠΑ. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία. Αναιρεί την υπ’ αριθμ. 3264/2011 απόφαση του ΠεντΕφ Αθηνών για τους ως άνω λόγους, αφού δεν αιτιολογείται γιατί τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν συγκροτούν το έγκλημα της υπεξαιρέσεως και όχι της φοροδιαφυγής, το οποίο, ως ειδικό, κατισχύει της υπεξαιρέσεως, δεδομένου μάλιστα ότι η μόνη ζημία του Δημοσίου ήταν η παράνομη ιδιοποίηση από τον αναιρεσείοντα του εισπραχθέντος φόρου, τον οποίο δεν απέδωσε, όπως όφειλε.

ΝΟΜΟΣ, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠοινΧρ 2014, 1180-1188

6.    

Απόφαση

8

2014

Φοροδιαφυγή. ΦΠΑ. Κακουργηματική απάτη. Καταχραστές Δημοσίου. Συρροή των ως άνω εγκλημάτων. Προϋποθέσεις συρροής. Αν η απατηλή ενέργεια του δράστη κατατείνει όχι μόνο στη φοροδιαφυγή, αλλά και στην παράνομη ωφέλεια ή βλάβη τρίτων, τότε οι διατάξεις περί αξιόποινης φοροδιαφυγής δεν εκτοπίζουν εξ ολοκλήρου την περί απάτης διάταξη. Καταδίκη τόσο για φοροδιαφυγή όσο και για κακουργηματική απάτη. Αναιρεί την υπ’ αριθ. 3260/2011 απόφαση τουΠεντΕφΑθ, αφού η απόφαση, καίτοι δέχεται ότι η μόνη βλάβη που προκλήθηκε από τη συμπεριφορά των κατηγορουμένων ήταν η απώλεια του ΦΠΑ από το Δημόσιο, αντιφατικά δέχεται στο σκεπτικό ότι η απατηλή ενέργεια των κατηγορουμένων κατέτεινε και στην πρόκληση περαιτέρω βλάβης, προκειμένου να θεμελιώσει την απάτη.

ΝΟΜΟΣ, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

7.    

Απόφαση

1188

2014

Καταχραστές Δημοσίου. Ν. 1608/1950. Απάτη από κοινού σε βάρος του Δημοσίου άνω των 150.000 €. Άμεση συνέργεια. Ψευδείς παραστάσεις και παραπλάνηση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας κατά τη συνεδρίαση γνωμοδοτικής περιφερειακής επιτροπής για την υπαγωγή ΑΕ σε επενδυτικό - αναπτυξιακό νόμο (2601/1998) ότι δήθεν η ΑΕ είχε συνεχή παραγωγική λειτουργία, ο προτεινόμενος στρατηγικός επενδυτής, στον οποίο θα μεταβιβαζόταν ποσοστό 75% των μετοχών της εταιρείας, διαθέτει προηγούμενη, επαγγελματική εμπειρία κλπ. Αναίρεση Εισαγγελέως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος. Αναιρεί το υπ΄αριθ. 521/2014 βούλευμα του Συμβ. Εφετών Θεσ/κης αφού: α) δεν προσδιορίζεται η ακριβής ζημία του Δημοσίου (πότε με ποιο τρόπο και πώς προήλθε από ποια όργανα), β) δεν προσδιορίζεται ο τρόπος και το ύψος της περιουσιακής βλάβης που προξενήθηκε στο Δημόσιο, γ) ο παραπλανηθείς Γενικός Γραμματέας φέρεται και ως συνεργός, δ) δεν συντρέχει το στοιχείο της αθέμιτης παραπλάνησης, καθόσον εκείνος προς τον οποίο (ο Γενικός Γραμματέας) έγιναν οι ψευδείς παραστάσεις γνώριζε την πραγματική κατάσταση, ε) δεν στοιχειοθετείται άμεση συνέργεια, αφού αυτή παρέχεται κατά τη διάρκεια της άδικης πράξης, και όχι μετά την τέλεση αυτής, όπως εν προκειμένω γίνεται δεκτό ότι παρασχέθηκε (ένα χρόνο μετά).

ΝΟΜΟΣ

 

8.    

Απόφαση

1130

2014

Καταχραστές Δημοσίου. Ν. 1608/1950. Κακουργηματική απάτη ενώπιον Δικαστηρίου σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση. Δικαστική διαμάχη μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους για την κυριότητα εκτάσεως. Απαλλακτικό βούλευμα για τους κατηγορούμενους ιερομονάχους, καθόσον απεδείχθη ότι η έκταση ανήκε στην Ι. Μονή (είτε βάσει σχετικής νομοθεσίας (ν. 3208/2003 και β.δ. 17/29/11/1836), είτε με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας. Αναίρεση Εισαγγελέως κατά απαλλακτικού βουλεύματος για έγκλημα του ν. 1608/1950. Ορθό και αιτιολογημένο το βούλευμα. Απορρίπτει αναίρεση (βλ. και ΟλΑΠ 3/2014 για το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως του Εισαγγελέως του ΑΠ κατά βουλεύματος παραπεμπτικού ή απαλλακτικού για έγκλημα του ν. 1608/1950).

ΝΟΜΟΣ

9.    

Απόφαση

1578

2013

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία από συμβολαιογράφο που διενεργούσε πλειστηριασμούς εις βάρος του Δημοσίου και ν.π.δ.δ. Αμέσως ζημιωθείς επί υπεξαίρεσης στην υπηρεσία τελεσθείσα με την παράνομη ιδιοποίησηπλειστηριασμάτων και ποσοστού εισπραχθέντων αναλογικών δικαιωμάτων. Μη συνδρομή επιβαρυντικής περίστασης του άρθρου 1 του Ν. 1608/1950 λόγω έμμεσης ζημίας του Δημοσίου. Μόνη η παράβαση του άρθρου 965 ΚΠολΔ δεν συνιστά αξιόποινη συμπεριφορά, εκτός αν προκύπτει σκοπός υπεξαίρεσης τουπλειστηριάσματος.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠοινΧρ 2014, 450-451, 455-458

10. 

Απόφαση

456

2013

Καταχραστές Δημοσίου. Κακουργηματική απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος Τράπεζας που εδρεύει στην ημεδαπή, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση. Κατ’ εξακολούθηση έγκλημα για την περίπτωση του ν. 1608/1950. Ν.Δ. 2576/1973, βάσει του οποίου λαμβάνεται υπ’ όψιν το συνολικό ποσό. Ειδική διάταξη που κατισχύει της γενικής του ΠΚ. Εφαρμογή του ν. 1608/1950 και για τις Τράπεζες που εδρεύουν στην ημεδαπή κατά το νόμο ή το καταστατικό τους άνευ άλλης διακρίσεως, ακόμα κι αν δεν έχουν την ιδιότητα να διαθέτουν κατ’ εντολήν του Δημοσίου επιχορηγήσεις κλπ. Επιεικέστερος ποινικός νόμος. Νόμος 2721/1999, όπως τροποποίησε το άρθρο 216 και το άρθρο 386 ΠΚ.

ΝΟΜΟΣ = ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

11. 

Απόφαση

108

2013

Απάτη κατ' εξακολούθηση. Καταχραστές Δημοσίου. Ψευδείς παραστάσεις σε αρμόδια όργανα Δημόσιας Αρχής για την εκταμίευση χρηματικών ποσών επιχορηγήσεως περί δήθεν ίδρυσης μονάδας παραγωγής ακρυλικών, προκειμένου να λάβει η εταιρεία επιχορήγηση επένδυσης.

ΝΟΜΟΣ

12. 

Απόφαση

210

2012

Απάτη σε βάρος του ΙΚΑ. Καταχραστές Δημοσίου.  Έμπρακτη μετάνοια επί κακουργηματικής απάτης. Πλαστογραφία. Υπεξαγωγή εγγράφων.

ΝΟΜΟΣ, ΠοινΧρ 2012, 663

13. 

Απόφαση

609

2012

Απάτη. Πλαστογραφία. Καταχραστές Δημοσίου. Απλή συνέργεια.              Πλαστές συνταγές και υπερσυνταγογράφηση φαρμάκων από πρόσωπο που στερούνταν των απαιτούμενων προσόντων, καθώς δεν είχε ακόμα αποκτήσει ειδικότητα μαιευτήρα-γυναικολόγου, και καταβολή της αξίας τους από τους ασφαλιστικούς φορείς χωρίς γνώση των ασφαλισμένων και εν συνεχεία τέλεση εμπορίας από το απόθεμα των φαρμάκων που είχε δημιουργηθεί. Παροχή απλής συνδρομής από το Διευθυντή της Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου.

ΝΟΜΟΣ, ΠοινΧρ2013, 207

14. 

Βούλευμα

378

2012

Απάτη – Απάτη επί δικαστηρίου σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου – Καταχραστές Δημοσίου.

ΠραξΛογ 2012, 143

15. 

Απόφαση

1741

2011

Κακουργηματική απάτη. Καταχραστές δημοσίου. Άρθρο 263 Α ΠΚ.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

16. 

Απόφαση

1285

2011

Απιστία στην υπηρεσία, Άμεση συνέργεια. Καταχραστές Δημοσίου.

ΠοινΧρ 2012/432, ΝΟΜΟΣ

17. 

Απόφαση

1177

2011

Κακουργηματική απάτη και πλαστογραφία με χρήση σε βάρος Τράπεζας. Καταχραστές Δημοσίου. Το γεγονός ότι η πολιτικώς ενάγουσα Τράπεζα δεν ανήκει κατά πλειοψηφία ή εν όλω στο Δημόσιο, δεν αναιρεί το χαρακτήρα της ως νομικού προσώπου εντασσομένου στο άρθρο 263Α ΠΚ.

ΝΟΜΟΣ

18. 

Απόφαση

50

2011

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία – Παθών – Καταχραστές Δημοσίου - Συνδρομή των επιβαρυντικών περιστάσεων του Ν. 1608/1950 (εξακολούθηση επί μακρόν της τέλεσης του εγκλήματος, αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας)

ΠοινΧρ 2012, 30 =ΠραξΛογ 2011, 83 = ΝΟΜΟΣ

19. 

Απόφαση

294

2009

Πλαστογραφία. Υπεξαίρεση. Καταχραστές Δημοσίου. Τράπεζες. Οριοθέτηση “δημόσιου τομέα”.

ΝΟΜΟΣ

20. 

Απόφαση (Ολομέλειας)

2

2009

Απιστία στην υπηρεσία και κοινή απιστία - Εννοιολογικό εύρος της “διαχείρισης εσόδων” στο άρθρο 256 ΠΚ και δημόσιες δαπάνες

ΠοινΔικ 2009, 546 =ΠοινΛογ 2009, 14 =ΠραξΛογ 2009, 476

21. 

Απόφαση

1165

2008

Έκταση δημόσιου τομέα (υπό ποινική έννοια) για την έννοια του υπαλλήλου, της δημόσιας περιουσίας και την εφαρμογή του ν. 1608/1950 - Κατ' εξακολούθηση έγκλημα στο ν. 1608/1950 και αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης για τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 98 ΠΚ - "Ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις" στο ν. 1608/1950: περιστατικά - Αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος αναβολής και αυτοτελούς ισχυρισμού περί αναγνώρισης ελαφρυντικής περίστασης και έννομο συμφέρον προς άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως

ΝΟΜΟΣ

22. 

Απόφαση

298

2008

Κακουργηματική απάτη. Καταχραστές Δημοσίου. Τράπεζες. Έμπρακτη μετάνοια.

ΝΟΜΟΣ

23. 

Απόφαση

222

2008

Απόπειρα απάτης (πρόσφορη και απρόσφορη) - Αιτιολόγηση δόλου για τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 1 παρ. 1 ν. 1608/1950 - Αιτιολόγηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος του αντικειμένου της πράξεως επί καταδίκης κατ' άρθρο 1 παρ. 1 ν. 1608/1950 - Αναστολή παραγραφής επί ακυρότητας της κλήσης στο ακροατήριο

ΠοινΛογ 2008, 173

24. 

Απόφαση

1616

2007

Προσδιορισμός συνολικής ζημίας ή οφέλους στο άρθρο 1 παρ. 1 ν. 1608/1950 (ισχύς άρθρου 16 παρ. 2 ν.δ. 2576/1953)

ΝΟΜΟΣ

25. 

Απόφαση

1526

2006

Απιστία περί την υπηρεσία και κοινή απιστία. Έννοια δημόσιας περιουσίας.

NOMOS

Β. ΕΦΕΤΕΙΟ

# Είδος απόφασης/δικαστήριο Αριθμός Έτος Βασικά Νομικά Ζητήματα Πηγές Δημοσίευσης

1.    

ΣυμβΕφΛαρ(βούλευμα)

23

2015

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση με ιδιαίτερα τεχνάσματα.Ν. 1608/1950. Καταχραστές του Δημοσίου. Πλαστογραφία με χρήση. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Εγκληματική οργάνωση. Η κακουργηματική πλαστογραφία και υπεξαίρεση στην υπηρεσία που εμπίπτουν στο ν. 1608/1950 συρρέουν μεν αληθινάπλην όμως όχι με τη διακεκριμένη τους μορφή αλλά με τη βασική μορφή του άρθρου 216 παρ. 1 ΠΚ, με συνέπεια την παραγραφή της πλαστογραφίας.

ΠοινΔικ 2015, 296

2.    

ΣυμβΕφΑθ
(βούλευμα)

1866

2013

Απιστία σχετική με την υπηρεσία εις βάρος της περιουσίας του Δημοσίου. Έννοια «δημόσιας περιουσίας» και «περιουσιακής βλάβης». Έννοια υπαλλήλου ο οποίος προβαίνει στην ελάττωση αυτής, επί απιστίας στην υπηρεσία. Προστατευόμενο έννομο αγαθό. Ν. 1608/1950. Συνιστά δημόσια περιουσία η περιουσία της «Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας Α.Ε. (ΑΜΕΛ Α.Ε.)». Δεν πρέπει να γίνει κατηγορία για την πράξη της από κοινού και κατ’ εξακολούθηση απιστίας στην υπηρεσία, εις βάρος νομικού προσώπου από τα αναφερόμενα στο άρθρο 263α ΠΚ, με προξενηθείσα ζημία άνω των 150.000 ευρώ, κατά των κατηγορουμένων, προέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΑΜΕΛ Α.Ε., αφού δεν επήλθε περιουσιακή ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο από την καταβολή αποδοχών στους φερόμενους ως παρανόμως προσληφθέντες στην εν λόγω ανώνυμη εταιρεία, κατά τα έτη 2008-2009, εργαζόμενους, δεδομένου ότι η καταβολή αυτή αντισταθμίστηκε από ισάξια αντιπαροχή την οποία κανονικά και πραγματικά προσέφεραν οι εργαζόμενοι. Επιπλέον δε δεν συντρέχει ο ούτε ο απαιτούμενος άμεσος δόλος των κατηγορουμένων.

ΠοινΧρ 2014, 137-139

3.    

ΣυμβΕφΠειρ(βούλευμα)

202

2013

Κακουργηματική απάτη κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια άνω των 30.000 € και άνω των 150.000 € εις βάρος ΝΠΔΔ κατ’ εξακολούθηση. Κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση άνω των 120.000 € και άνω των 150.000 € εις βάρος ΝΠΔΔ. Καταχραστές Δημοσίου. Αληθινή συρροή απάτης με πλαστογραφία, γιατί κάθε μια πράξη είναι αυτοτελής και στοιχειοθετείται από ιδιαίτερα περιστατικά, δεν αποτελεί δε η μια στοιχείο ή επιβαρυντική περίσταση της άλλης, ούτε αποτελεί αναγκαίο μέσο για την τέλεση της. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Παράλειψη ανακοίνωσης αληθινών γεγονότων σε υπαλλήλους ΝΠΔΔ (ΙΚΑ), και δη παράλειψη ανακοίνωσης θανάτου συνταξιούχου του ΙΚΑ, προκειμένου η κατηγορουμένη-συνδικαιούχος σε λογαριασμό του αποβιώσαντος να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του επί δέκα περίπου έτη. Προσκόμιση πλαστής ληξιαρχικής πράξης θανάτου ως προς την ημερομηνία θανάτου κατά την απογραφή των συνταξιούχων. Παραπομπή για τα παραπάνω εγκλήματα.

ΝΟΜΟΣ

4.    

ΣυμβΕφΘρακ(βούλευμα)

109

2013

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Καταχραστές Δημοσίου. Έγκλημα κατ' εξακολούθηση. Παράλειψη ελέγχου υφισταμένων ή επιθεωρουμένων.

ΠοινΧρ 2013, 213

5.    

ΣυμβΕφΚερκ(βούλευμα)

52

2013

Άρθρο 1 Ν. 4022/2011 "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς". Νομάρχης. Ο Ν. 4022/2011 ως νεότερος και ειδικότερος κατισχύει των διατάξεων του ν. 1608/1950. Διάκριση απιστίας σχετικής με την υπηρεσία (άρθρο 256 ΠΚ) και κοινής απιστίας (άρθρο 390 ΠΚ). Φορέας δημόσιας περιουσίας. Επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από απιστία στην υπηρεσία (άρθρο 256 ΠΚ) σε κοινή απιστία (άρθρο 390 ΠΚ).

ΝΟΜΟΣ

6.    

Διάταξη 
ΕισΕφΘεσ

198

2013

Απιστία στην υπηρεσία. Έννοια «δημόσιας περιουσίας». ΝΠΙΔ. Άρθρο 256 ΠΚ και περαιτέρω. Ν. 1608/1950. Έγκριση κίνησης ποινικής δίωξης σε βάρος του προέδρου και διευθύνοντος ειδικού ΝΠΙΔ για την παραπάνω αξιόποινη πράξη. Παράβαση του άρθρου 3 ν. 1608/1950· πρόκειται για γνήσιο έγκλημα παράλειψης και όχι για έγκλημα αμελείας που τελείται κατά τους όρους του άρθρου 28 ΠΚ. Δεν εγκρίνεται η κίνηση της ποινικής δίωξης για τα μέλη του ΔΣ του προαναφερόμενου νομικού προσώπου, διότι δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 3 του ν. 1608/1950 με κριτήριο την κατάφαση ή μη αμέλειας του άρθρου 28 ΠΚ. Ακόμη δε και υπό την εκδοχή ότι η διάταξη του άρθρου 3 του ν. 1608/1950 δεν καθιερώνει γνήσιο έγκλημα παραλείψεως αλλά έγκλημα που τελείται με παράλειψη, δεν στοιχειοθετείται στη συγκεκριμένη περίπτωση το παραπάνω αδίκημα διότι δεν συντρέχει ο απαιτούμενος αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της παράλειψης και της τέλεσης κάποιου από τα αδικήματα του άρθρου 1 του παραπάνω νόμου.

ΝΟΜΟΣ, Αρμεν 2014, 1382

7.    

ΣυμβΕφΘεσ(βούλευμα)

549

2011

Απιστία περί την υπηρεσία. Ενεργητικό υποκείμενο. Καταχραστές Δημοσίου. Έγκλημα κατ' εξακολούθηση. Συμμετοχή ιδιώτη σε απιστία περί την υπηρεσία. Κατάχρηση εξουσίας.

ΠοινΧρ 2012, 200

8.    

ΣυμβΕφΑθ 
(βούλευμα)

1379

2010

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία: στοιχεία και προϋποθέσεις εφαρμογής ν. 1608/1950 - έμπρακτη μετάνοια στην υπεξαίρεση στην υπηρεσία - Έννοια δημόσιου τομέα στα υπηρεσιακά εγκλήματα - νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

ΝοΒ 2010, 2349

9.    

ΣυμβΕφΘεσ(βούλευμα)

1130

2010

Απάτη. Αιτιώδης σύνδεσμος. Καταχραστές Δημοσίου. Άμεση συνέργεια. Έγκλημα κατ' εξακολούθηση. Έννοια “δημόσιου τομέα”. Τράπεζες.

ΠοινΧρ 2012, 524

10. 

ΣυμβΕφΑθ 
(βούλευμα)

1205

2009

Απάτη – Πλαστογραφία με χρήση – Καταχραστές Δημοσίου – Συναυτουργία

ΠοινΛογ 2009, 549

11. 

ΤριμΕφΚακΘεσ

1092

2008

Απιστία περί την υπηρεσία. Συμμετοχή “τρίτου”.

ΠοινΧρ 2009, 466