Σχέση ποινικής και διοικητικής διαδικασίας/ Διεθνής συνεργασία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

Θεματική Ενότητα: Σχέση Ποινικήσ και Διοικητικήσ Διαδικασίασ / Διεθνήσ Συνεργασία

Ι. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

#

Είδος

Αριθμός

Έτος

Βασικά Νομικά Ζητήματα

Πηγές Δημοσίευσης

1.

Απόφαση Ολομέλειας ΑΠ

1

2014

Η τροποποίηση του Ν. 2523/1997 με τον Ν. 3943/2011 –αν και εισάγει δυσμενέστερη ρύθμιση, αποσυνδέοντας την άσκηση της ποινικής δίωξης από

την περάτωση της διοικητικής φορολογικής διαδικασίας - τυγχάνει αναδρομικής εφαρμογής λόγω του δικονομικού της χαρακτήρα

ΝΟΜΟΣ

2.

Γνωμοδότηση ΕισΑΠ

2

2013

ΣΔΟΕ – Μηνυτήρια αναφορά – (Μη) αναδρομικότητα διατάξεων σχετικά με την παραγραφή

ΝΟΜΟΣ

3.

Απόφαση ΑΠ

1495

2012

Διοικητικές κυρώσεις – Μη εφαρμογή της αρχής ne bis in idem όταν συντρέχει ποινή και διοικητικήκύρωση για την ίδια πράξη – Μη αρμοδιότητα του ποινικού δικαστηρίου να ελέγξει αν το πρόστιμο που επιβλήθηκε διοικητικώς είναι ανάλογο με την πράξη – Απόρριψη ισχυρισμού του κατηγορουμένου ότι η επιβολή από την διοίκηση προστίμου ποσού 89.000 ευρώ αποτελεί «κρυπτοποινή»

ΝΟΜΟΣ

4.

Απόφαση ΑΠ

609

2012

Συγκέντρωση αποδεικτικού υλικού από το Σώμα Ελεγκτών και Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης – άρθρο 6 της ΕΣΔΑ

ΝΟΜΟΣ

5.

Απόφαση ΑΠ

1004

2011

Μη πρόκληση δικονομικής ακυρότητας της ποινικής διαδικασίας εξαιτίας τυχόν παράβασης δικαιωμάτων του διοικουμένου (και μετέπειτα κατηγορουμένου) από όργανα της Διοίκησης

ΝΟΜΟΣ

6.

Εγκύκλιος ΕισΑΠ

6

2011

Οδηγίες για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων περί φοροδιαφυγής σύμφωνα με το άρ. 24 παρ. 4α του Ν. 1756/1988

ΠοινΧρον2011,0634

ΝΟΜΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

7.

Απόφαση ΑΠ

317

2011

Η πραγματογνωμοσύνη αποτελεί ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο και χρήζει ειδικής αιτιολογίας, ακόμη κι όταν έχει διαταχθεί από το ΣΔΟΕ

ΝΟΜΟΣ

8.

Απόφαση ΑΠ

2135

2009

Επιτρεπτή η εξέταση ως μαρτύρων υπαλλήλων του ΣΔΟΕ οι οποίοι διενήργησαν προανακριτικά καθήκοντα στην ίδια υπόθεση

ΠοινΧρον2010,0682

9.

Γνωμοδότηση ΕισΑΠ

4

2008

Οδηγίες σχετικά με τις παραγγελίες προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης προς την ΥΠΕΕ

ΠοινΧρον2009,0927

10.

Απόφαση ΑΠ

849

2008

Επιτρεπτή η εξέταση ως μάρτυρα υπαλλήλου του ΣΔΟΕ ο οποίος διενήργησε προανακριτικά καθήκοντα στην ίδια υπόθεση

ΠοινΛογ2008,0562

ΝΟΜΟΣ

11.

Απόφαση ΑΠ

403

2008

Επιτρεπτή η λήψη υπόψη πορισματικής αναφοράς του ΣΔΟΕ από το δικαστικό συμβούλιο, έστω κι αν περιέχει την κατάθεση της μετέπειτα κατηγορουμένης

ΝΟΜΟΣ

12.

Απόφαση Ολομέλειας ΑΠ

4

2008

Επιτρεπτή η εξέταση ως μαρτύρων οικονομικών επιθεωρητών οι οποίοι διενήργησαν ΕΔΕ

ΠοινΧρον2008,0691

ΠοινΛ 2008, 0295

ΝΟΜΟΣ

13.

Απόφαση ΑΠ

377

2008

Επιτρεπτή η λήψη υπόψη ένορκης εξέτασης του μετέπειτα κατηγορουμένου που δόθηκε στο πλαίσιο ΕΔΕ που διενήργησε το ΣΔΟΕ

ΠειρΝομ2008,0330

ΝΟΜΟΣ

14.

Απόφαση ΑΠ

2521

2008

Απόλυτη ακυρότητα εξαιτίας λήψης υπόψη προανακριτικών καταθέσεων της μετέπειτα κατηγορουμένης ενώπιον του ΣΔΟΕ

ΠοινΧρον2009,0895

ΝΟΜΟΣ

15.

Εγκύκλιος ΕισΑΠ

12

2007

Εξουσίες Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η σύνταξη πορίσματος που αποστέλλεται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών προϋποθέτει σύμπραξη όλων των μελών

ΠοινΔικ2008,0038

ΝΟΜΟΣ

16.

Απόφαση ΑΠ

1355

2007

Στο πλαίσιο του άρθρου 19 του Ν. 2523/1997 η ποινική δίωξη ασκείται άμεσα με βάση αφενός τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου και αφετέρου τη μηνυτήρια αναφορά του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ

ΝΟΜΟΣ

Β. ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ

α/α

Είδος

Αριθμός

Έτος

Βασικά Νομικά Ζητήματα

Πηγές Δημοσίευσης

17.

Βούλευμα ΣυμβΠλ Πειραιά

509

2009

Ακυρότητα πορισματικής αναφοράς που συντάχθηκε από υπαλλήλους της ΥΠΕΕ, διότι αφενός δεν περιλαμβανόταν στην παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, και αφετέρου δεν υπαγόταν στην αρμοδιότητα των εν λόγω υπαλλήλων

ΠοινΔικ2009,1086

ΝΟΜΟΣ

Γ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

α/α

Είδος

Αριθμός

Έτος

Βασικά Νομικά Ζητήματα

Πηγές Δημοσίευσης

18.

Απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ

1741

2015

Τελωνειακές παραβάσεις. Πολλαπλά τέλη. Οι διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα και του ν. 2127/1993 περί επιβολής πολλαπλού τέλους και κινήσεως της διαδικασίας ποινικής διώξεως, σε περίπτωση διάπραξης λαθρεμπορίας, συνιστούν εφαρμογή του δικαίου της Ενώσεως, κατά την έννοια του άρθρου 51 παρ. 1 του Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης. Δεδικασμένο. Το διοικητικό δικαστήριο δεν δεσμεύεται από την τυχόν προηγηθείσα απόφαση ποινικού δικαστηρίου, εκτός εάν πρόκειται για αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, ενώ την αθωωτική υποχρεούται απλώς να τη συνεκτιμήσει κατά την διαμόρφωση της κρίσεώς του. Η διαφοροποίηση αυτή δεν προσκρούει στα άρθρα 4 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του Συντάγματος. Εφόσον η κύρωση του πολλαπλού τέλους δεν έχει ποινικό χαρακτήρα, δεν ανακύπτει ζήτημα εφαρμογής της αρχής ne bis in idem. Αντίθετη μειοψηφία. Κατά την εφαρμογή του άρθρου 5 του ΚΔΔ, το διοικητικό δικαστήριο δεν οφείλει να διακρίνει μεταξύ αθωώσεως οφειλομένης σε πλήρη βεβαιότητα και αθωώσεως οφειλομένης σε αμφιβολίες. Αντίθετη μειοψηφία.

ΝΟΜΟΣ

19.

Απόφαση ΣτΕ

1187

2015

Φορολογία. Άρθρα 14 και 20 του ν. 2523/1997. Τα μέτρα του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 λαμβάνονται νομίμως σε βάρος των αναφερομένων στο άρθρο 20 προσώπων, εφόσον έφεραν τις αντίστοιχες ιδιότητες είτε κατά το χρόνο που τελείται η παράβαση του ΚΒΣ είτε, προκειμένου περί φοροδιαφυγής, κατά το χρόνο που γεννάται η αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση. Όμοια με τις ΣτΕ 1188/2015 και  ΣτΕ 1189/2015.

ΝΟΜΟΣ

20.

Απόφαση ΣτΕ

1184

2015

Λαθρεμπορία. Πολλαπλά τέλη. Δόλος. Το διοικητικό δικαστήριο δεν δεσμεύεται από τυχόν προηγηθείσα αθωωτική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου, υποχρεούται όμως να τη συνεκτιμήσει. Το δικάσαν διοικητικό εφετείο στήριξε την κρίση του ως προς τη μη συνδρομή του στοιχείου του δόλου στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου αποκλειστικά και μόνο στην αθωωτική απόφαση και μη νόμιμα παρέλειψε να εκφέρει δική του κρίση ως προς τη διάπραξη της λαθρεμπορίας.

ΝΟΜΟΣ

21.

Απόφαση ΣτΕ

4571

2014

Λαθρεμπορία. Πολλαπλά τέλη. Μη δέσμευση Διοικητικού Εφετείου από την ποινική απόφαση, αφού δεν προκύπτει αμετάκλητο αυτής. Nebis in idem.

ΝΟΜΟΣ

22.

Απόφαση ΣτΕ

4427

2014

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Αίτηση ακύρωσης της αποφάσεως του Προέδρου της για δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών κατά τα οριζόμενα στο ν. 3691/2008. Το μέτρο της δεσμεύσεως περιουσιακών στοιχείων δεν έχει διοικητικό χαρακτήρα, αλλά εντάσσεται στα διωκτικά μέτρα της ποινικής νομοθεσίας. Η προσβαλλόμενη πράξη δεν υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του ΣτΕ. Αντίθετη μειοψηφία. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης ως απαράδεκτη. Όμοια με την αριθ. 4428/2014 απόφαση ΣτΕ.

ΝΟΜΟΣ

23.

Απόφαση ΣτΕ

4173

2014

Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών. Το κατά το άρθρο 30 παρ.5 περ. ε του ν. 3296/2004 μέτρο της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών και οποιουδήποτε είδους περιουσιακών στοιχείων του ελεγχόμενου προσώπου, αντίκειται στα άρθρα 5 παρ.1, 17 παρ. 1 και 25 παρ.1 του Συντάγματος και του  άρθρου 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Η προσβαλλόμενη πράξη του Προϊσταμένου της Δ’ Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. στερείται νομίμου ερείσματος και είναι ακυρωτέα για λόγο εξεταστέο και αυτεπαγγέλτως.  Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

ΝΟΜΟΣ

24.

Απόφαση ΣτΕ

3464

2014

Τελωνειακές παραβάσεις. Επιεικέστερος νόμος. Κατά γενική αρχή του δικαίου της ΕΕ, επιβάλλεται η αναδρομική εφαρμογή της ελαφρότερης ποινής, προκειμένου περί παραβάσεως για την οποία προβλέπονται διαδοχικά, από τον χρόνο διαπράξεώς της έως το χρόνο εκδικάσεως της υποθέσεως, περισσότερες κυρώσεις. Κατοχή κοινοτικών οχημάτων από πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ελλάδα, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το νεότερο καθεστώς του ν. 2682/1999, είναι ευμενέστερο από το προγενέστερο και εφαρμόζεται αναδρομικά. Η ορίζουσα το αντίθετο διάταξη του άρθρου 18 Γ παρ. 5 του ν. 2682/1999 είναι ανίσχυρη. Αντίθετη μειοψηφία.

ΝΟΜΟΣ

25.

Απόφαση ΣτΕ

3273

2014

Αρμοδιότητα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης να ασκεί προσφυγή ενώπιον του ΣτΕ κατά των τελεσίδικων αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων για όσα πειθαρχικά παραπτώματα κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης ή του υποβιβασμού. Η ρύθμιση αυτή συνάδει με το άρθρο 103 παρ. 4 και 6 του Συντάγματος.

ΝΟΜΟΣ

26.

Απόφαση ΣτΕ

3264

2014

Λαθρεμπορία. Πολλαπλά τέλη. Δόλος. Παραγραφή. Δεδικασμένο. Το διοικητικό δικαστήριο δεν δεσμεύεται από τυχόν προηγηθείσα αθωωτική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου, υποχρεούται όμως να τη συνεκτιμήσει. Το βούλευμα περί παύσης, λόγω παραγραφής, της ποινικής δίωξης, δεν δεσμεύει το διοικητικό  δικαστήριο ούτε συνεκτιμάται.

ΝΟΜΟΣ

27.

Απόφαση ΣτΕ

3132

2014

Λαθρεμπορία. Πολλαπλά τέλη. Δόλος. Για την επιβολή της κυρώσεως του πολλαπλού τέλους, απαιτείται η τέλεση με άμεσο και όχι ενδεχόμενο δόλο των πράξεων που συνιστούν τη λαθρεμπορία.

ΝΟΜΟΣ

28.

Απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ

1900

2014

Θέση δημοσίου υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία, κατ’ εφαρμογή της περ. ε΄ της παρ. 1 της υποπαραγράφου Ζ3 του ν. 4093.2012. Δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Δεν γεννάται ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ. Αρχή αναλογικότητας. Μη παραβίαση της αρχής. Αντίθετη μειοψηφία. Η επίμαχη διάταξη δεν αντίκειται στο άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος. Αντίθετη μειοψηφία. «Δίκη-πιλότος». 

ΝΟΜΟΣ

29.

Απόφαση ΣτΕ

1731

2014

Πειθαρχικά παραπτώματα δημοσίων υπαλλήλων. Η ανάκληση πειθαρχικής αποφάσεως επιτρέπεται μόνο για λόγους «πρόδηλης παρανομίας». Δεν εντάσσσεται στην κατηγορία αυτή η έκδοση ποινικών αποφάσεων ή βουλευμάτων. Η αθώωση του διωχθέντος υπαλλήλου δικαιολογεί αίτηση επαναλήψεως της πειθαρχικής διαδικασίας και όχι αίτηση ανακλήσεως της πειθαρχικής αποφάσεως.

ΝΟΜΟΣ

30.

Απόφαση ΣτΕ

1032

2013

ΣΔΟΕ – Δεσμευση Τραπεζικών Λογαριασμών – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης – Αρχή αναλογικότητας – ΕΣΔΑ – Παραπομπή σε Ολομέλεια

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Αρμεν2013, 1146-1156 (παρατ. Α. Καϊδατζή)

ΘΠΔΔ 2013,0241 (παρατ. Π. Πανταζόπουλου)

ΔΕΕ 2013,0479

ΔΦορΝ 2013,0477

31.

Απόφαση ΣτΕ

4162

2012

Λαθρεμπορία – Ειδικός φόρος κατανάλωσης – Αυτοτέλεια διοικητικής διαδικασίας επιβολής πολλαπλού τέλους λόγω της τελωνειακής παραβάσεως της λαθρεμπορίας σε σχέση με την αντίστοιχη ποινική διαδικασία – Συνταγματικότητα ρύθμισης – ΕΔΔΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

32.

Απόφαση ΣτΕ

4161

2012

Λαθρεμπορία – Επίδραση ποινικής απόφασης στην κρίση του Διοικητικού Δικαστηρίου – Αρχή non bis in idem και «κριτήρια Engel» - Σχέση Συντάγματος και ΕΣΔΑ

ΝΟΜΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

33.

Απόφαση ΣτΕ

316

2012

Επιχορήγηση επιχείρησης στα πλαίσια Υποπρογράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων του Β΄ ΚΠΣ. Αρμοδιότητα οργάνων του ΣΔΟΕ προς έλεγχο φορολογικών στοιχείων έστω και μετά από ελέγχους του Υπουργείου Ανάπτυξης. Περιεχόμενο-αιτιολογία καταλογιστικής πράξης

ΝΟΜΟΣ

34.

Απόφαση ΣτΕ

1534

2012

Εφαρμογή ευμενέστερης διάταξης μετά την εισαγωγή του νέου Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001), με βάση και το άρθρο 20 Σ.

ΝΟΜΟΣ

35.

Απόφαση ΣτΕ

1159

2012

Τα μέτρα του αρ. 14 ν. 2523/1997 στερούνται γνήσιου κυρωτικού χαρακτήρα και δεν είναι δυσανάλογα προς το σκοπό τους. Επομένως επιτρέπεται η αναδρομική επιβολή τους, χωρίς να παραβιάζεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης

ΝΟΜΟΣ

36.

Απόφαση ΣτΕ

1065

2012

Επιβολή σε υπάλληλο του ΣΔΟΕ της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης για τα πειθαρχικά παραπτώματα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα (απόπειρα εκβίασης κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και παθητική δωροδοκία) και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός υπηρεσίας

ΝΟΜΟΣ

37.

Απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ

3470

2011

Βασικός μέτοχος

ΝΟΜΟΣ

38.

Απόφαση ΣτΕ

914

2011

Η επιβολή πολλαπλού τέλους προϋποθέτει τέλεση με άμεσο (και όχι απλώς ενδεχόμενο) δόλο των πράξεων που συνιστούν λαθρεμπορία

ΝΟΜΟΣ

39.

Απόφαση ΣτΕ

844

2011

Η επιβολή πολλαπλού τέλους προϋποθέτει τέλεση με άμεσο (και όχι απλώς ενδεχόμενο) δόλο των πράξεων που συνιστούν λαθρεμπορία. Πώς στοιχειοθετείται ο απαιτούμενος δόλος

ΝΟΜΟΣ

40.

Απόφαση ΣτΕ

3197

2011

Αναδρομική εφαρμογή της ελαφρότερης ποινής ως γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου

ΕΔΔΔΔ2012,0256

ΝΟΜΟΣ

41.

Απόφαση ΣτΕ

2978

2011

Δέσμευση του διοικητικού δικαστηρίου από την καταδικαστική απόφαση απλή συνεκτίμηση της αθωωτικής απόφασης

ΕΔΔΔΔ2012,0252

ΔΕΕ2012,0407

ΝΟΜΟΣ

42.

Απόφαση ΣτΕ

1913

2011

Εξουσίες του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου σε σχέση με την κρίση της πρωτόδικης αποφάσεως περί μη αποδείξεως από τη φορολογική αρχή της εικονικότητας

ΕΔΔΔΔ2011,1057

ΔΦορΝ2012,0037

Λογ2012,0472

ΝΟΜΟΣ

43.

Απόφαση ΣτΕ

1276

2011

Η επιβολή πολλαπλού τέλους προϋποθέτει τέλεση με άμεσο (και όχι απλώς ενδεχόμενο) δόλο των πράξεων που συνιστούν λαθρεμπορία. Ελλιπής αιτιολογία σε σχέση με τον απαιτούμενο δόλο

ΝοΒ2011,1938

ΝΟΜΟΣ

44.

Απόφαση ΣτΕ

1263

2011

Διαδικασία επιβολής προστίμου υπό τον ΚΒΣ – προσδιορισμός ύψους προστίμου

ΔΕΕ2012,0083

ΝΟΜΟΣ

45.

Απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ

3002

2010

Δημόσιος υπόλογος. Προσβολή καταλογιστικών πράξεων με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ

ΕΔΔΔΔ2011,0054

ΝΟΜΟΣ

Δ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

α/α

Είδος

Αριθμός

Έτος

Βασικά Νομικά Ζητήματα

Πηγές Δημοσίευσης

46.

Απόφαση

488

2010

Δημόσιος υπόλογος. Ελάχιστο περιεχόμενο της καταλογιστικής πράξης.

ΝΟΜΟΣ

ΧρΔικ 2010,0396

Ε. ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

α/α

Είδος

Αριθμός

Έτος

Βασικά Νομικά Ζητήματα

Πηγές Δημοσίευσης

47.

Γνωμοδότηση ΑΠΔΠΧ

1

2011

Φορολογικό απόρρητο και εξαιρέσεις αυτού (με αφορμή τη δημοσιοποίηση φορολογικών δεδομένων στο διαδίκτυο από το Υπουργείο Οικονομικών)

ΔΦορΝ2011,0480

ΔΙΜΕΕ2011,0248

ΝΟΜΟΣ

ΣΤ. ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

α/α

Είδος

Αριθμός

Έτος

Βασικά Νομικά Ζητήματα

Πηγές Δημοσίευσης

48.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ

214

2010

Νομιμότητα παράδοσης προσωπικών δεδομένων (σε ηλεκτρονική μορφή) στην OLAF

ΝΟΜΟΣ

ΙΙ. ΔΙΕΘΝΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ζ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

#

Είδος απόφασης

Αριθμός

Έτος

Βασικά Νομικά Ζητήματα

Πηγές Δημοσίευσης

49.

Απόφαση ΔΕΕ της 26.2.2013 [Åklagarenv.

Hans Åkerberg Fransson]

Υπόθ. 617/10

2013

Nebisinidemσώρευση διοικητικής και ποινικής κύρωσης επί φορολογικής παράβασης

Αρμεν 2013,1175 (παρατ. Α. Τάκη),

Θ&ΠΔΔ 2013,0186 (παρατ. Δ. Αλεξανδροπούλου)

Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

50.

Καπετάνιος κ.ά. κατά Ελλάδας

3453/12, 42941/12 και 9028/13

2015

Ne bis in idem, λαθρεμπορία

ECHR

51.

Kiiveri κατά Φινλανδίας

53753/12

2015

Ne bis in idem, φοροδιαφυγή

ECHR

52.

GrandeStevens κατά Ιταλίας

18640/10

2014

Nebis in idem

ECHR

53.

Ruotsalainen κατά Φινλανδίας

13079/03

2009

Διάκριση ανάμεσα σε ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

ECHR

54.

Synnelius and Edsbergs Taxi AB κατάΣουηδίας

44298/02

2009

Συσχέτιση άρθρου 6 ΕΣΔΑ και άρθρου 4 § 1 του 7ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ

ECHR

55.

Zolotukhin κατά Ρωσίας

14939/03

2009

«Ταυτότητα παράβασης» υπό το πρίσμα του άρθρου 4 § 1 του 7ουΠρόσθετου Πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ

ECHR

56.

Γιαννετάκη Ε. & Σ. Μεταφορική ΕΠΕ και Γιαννετάκης κατά Ελλάδας

29829/05

2007

Διάκριση ανάμεσα σε ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

ECHR

57.

Χατζηνικολάου κατά Ελλάδας

33997/06

2008

Επιβολή πολλαπλών τελών επί λαθρεμπορίας

ECHR

58.

Μαμιδάκης κατά Ελλάδας

35533/04

2007

Επιβολή πολλαπλών τελών επί λαθρεμπορίας

ECHR

59.

Jussila κατά Φινλανδίας

73053/01

2006

Διάκριση ανάμεσα σε ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

ECHR

60.

Manasson κατά Σουηδίας

41265/98

2004

Διάκριση ανάμεσα σε ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

ECHR