Περιουσιακά αδικήματα (απάτη-υπεξαίρεση-απιστία)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

Θεματική Ενότητα: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ (ΑΠΑΤΗ - ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ - ΑΠΙΣΤΙΑ)

Ι. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

#

Είδος απόφασης

Αριθμός

Έτος

Βασικά Νομικά Ζητήματα                                        

Πηγές Δημοσίευσης

1.    

Απόφαση

194

2015

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Ιδιαίτερα τεχνάσματα. Ορθή και αιτιολογημένη η καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση στην υπηρεσία σε βαθμό κακουργήματος.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

2.    

Απόφαση

1362

2014

Καταχραστές Δημοσίου. Κακουργηματική απιστία στην υπηρεσία κατ΄εξακολούθηση με ιδιαίτερα τεχνάσματα σε βάρος του Δημοσίου. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Εννοια δημόσιας περιουσίας. Εννοιες "προσδιορισμού", "είσπραξης" και "διαχείρισης" εσόδων. Πραγματικά περιστατικά. Τέλεση της ως άνω πράξεως από εφοριακό υπάλληλο (επιστροφές ΦΠΑ σε εταιρία η οποία δεν είχε πραγματική υπόσταση και η οποία δεν είχε πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές). Ιδιαίτερα τεχνάσματα: αναληθής αναγραφή στην υποτυπώδη έκθεση ελέγχου που συνέταξε ότι δήθεν προέβη σε επιτόπιο έλεγχο κλπ.

ΝΟΜΟΣ

3.    

Βούλευμα

627

2014

Καταχραστές Δημοσίου. Απάτη από κοινού και κατ΄εξακολούθηση, κατ΄επάγγελμα και κατά συνήθεια σε βάρος ΝΠΔΔ και του ελληνικού Δημοσίου άνω των 150.000 €. Υπεξαίρεση από κοινού εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου άνω των 150.000 €. Ψευδής βεβαίωση από κοινού εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου άνω των 150.000 €. Άμεση συνέργεια στις ως άνω πράξεις. ΟΕΕΚ (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). Οργάνωση και λειτουργία του. Μη σύννομη διαδικασία πρόσληψης ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών του εκάστοτε Προέδρου του ΟΕΕΚ, μη σύννομη πρόσληψη ωρομίσθων εκπαιδευτριών σε ΙΕΚ, καθώς και μη νόμιμη καταβολή χρηματικών ποσών που αντιστοιχούσαν σε υπερωρίες, αποζημιώσεις για συμμετοχή σε Επιτροπές κλπ., αμοιβές για διδασκαλία σε Ι.Ε.Κ. κλπ. Κατηγορούμενοι: μεταξύ άλλων 9 κατηγορούμενοι, οι οποίοι με την ιδιότητα του εκκαθαριστή ή του διατάκτη υπέγραφαν τα σχετικά εντάλματα πληρωμών. Απαλλακτικό βούλευμα για όλους τους κατηγορουμένους. Αναίρεση εισαγγελέως κατά του ως άνω απαλλακτικού βουλεύματος. Ορθό και αιτιολογημένο το απαλλακτικό βούλευμα, αφού το συμβούλιο δεν δέχθηκε ότι όλες οι προσλήψεις ήταν παράνομες, εκτός από κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, για τις οποίες δέχθηκε ότι δεν επήλθε ζημία, αφού τα πρόσωπα προσέφεραν πραγματική εργασία. Απορρίπτει αναίρεση.

ΝΟΜΟΣ, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

4.    

Απόφαση

430

2014

Απιστία στην υπηρεσία, με συνδρομή των όρων του άρ. 1 του Ν. 1608/1950, τελεσθείσα από εφοριακούς υπαλλήλους, διά της παρανόμου αποδόσεως ΦΠΑ για εικονικές συναλλαγές. Η περί απιστίας στην υπηρεσία διάταξη του άρ. 256 ΠΚ είναι ειδικότερη εκείνης της περί απιστίας διάταξης του άρ. 390 ΠΚ. – Κατάταξη στον Ποινικό Κώδικα, υποκείμενο, αντικείμενο και σκοπός των ως άνω διατάξεων. – Στοιχεία απιστίας περί την υπηρεσία. – Από τις τρεις αναφερόμενες στην διάταξη του άρ. 256 ΠΚ δραστηριότητες του υπαλλήλου προηγείται ο προσδιορισμός, έπεται η είσπραξη και ακολουθεί η διαχείριση των εσόδων. – Έννοια “προσδιορισμού”, “εισπράξεως των εσόδων”, “δημοσίου χρήματος” και “διαχείρισης των εσόδων”.     – Ο νόμος ποινικοποιεί την συμπεριφορά των υπαλλήλων που προσδιορίζουν τα έσοδα, που εισπράττουν αυτά και που διαχειρίζονται τα ήδη εισπραχθέντα από το Κράτος έσοδα. – Ποια είναι τα υποκείμενα του εγκλήματος του άρ. 256 ΠΚ. – Πότε διαπράττεται το αδίκημα από τον ελεγκτή ή τον οικονομικό έφορο. – Έννοια “δημόσιας περιουσίας”. – Με την διάταξη της παρ. 1 του άρ. 1 του Ν. 1608/1950 εισάγονται επιβαρυντικές περιστάσεις. – Πότε συντρέχουν ιδιαίτερα τεχνάσματα, η συνδρομή των οποίων καθιστά κακούργημα την πράξη της απιστίας στην υπηρεσία.

ΠοινΧρ 2015, 99, ΝΟΜΟΣ, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

5.

   

Απόφαση

147

2014

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Υπεξαγωγή εγγράφου. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Εντολοδόχος. Είναι ορθή και αιτιολογημένη η καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση στην υπηρεσία, κατ' εξακολούθηση, και για υπεξαγωγή εγγράφου. Ο αναιρεσείων, ενεργώντας ως υπάλληλος Δήμου, εισέπραξε, αν και δεν ήταν αρμόδιος προς τούτου, χρηματικό ποσό ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από Δημοτικά τέλη, το οποίο ενσωμάτωσε στην περιουσία του με αντίστοιχη ζημία του Δήμου. Στη συνέχεια παρακράτησε αποδεικτικά έγγραφα, προκειμένου να δυσχεράνει τον οικονομικό έλεγχο, όσον αφορά στην διάπραξη της πρώτης πράξης της υπεξαίρεσης.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

6.    

Απόφαση

116

2014

Απιστία σχετική με την υπηρεσία. Επιβαρυντική περίσταση του ν. 1608/1950 κατ’ εξακολούθηση. Σε περίπτωση εγκλήματος κατ’ εξακολούθησιν, με εφαρμογή του άρ. 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950, δεν ανακύπτει ζήτημα επιεικέστερου νόμου, αφού ισχύει και μετά την 3η Ιουνίου 1999 η διάταξη του άρ. 16 παρ. 2 του ν.δ. 2576/1953 και όχι εκείνη του άρ. 98 παρ. 2 ΠΚ. Άμεση συνέργεια. Έννοια διαχείρισης εσόδων. Η ηθική αυτουργία ή άμεση συνέργεια ιδιώτη στο, πριν από το 2004, έγκλημα της υπηρεσιακής απιστίας του άρθρου 256 ΠΚ, δηλαδή σε γνήσιο ιδιαίτερο έγκλημα, ήτοι ειδικότερη μορφή του άρθρου 390 ΠΚ, που τελείται μόνο από δράστη που φέρει την υπαλληλική ιδιότητα, τιμωρείται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 49 ΠΚ, δηλαδή με την ποινή του άρθρου 256 ΠΚ, δυνητικά και όχι υποχρεωτικά μειωμένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 ΠΚ, και όχι με την ποινή του άρθρου 390 ΠΚ, σε βαθμό πλημμελήματος, αφού η υπαλληλική ιδιότητα δε θεμελιώνει το πρώτον το αξιόποινο, αλλά απλώς το επιβαρύνει. Σε περίπτωση συνδρομής στην απιστία περί την υπηρεσία του άρ. 256 ΠΚ και των όρων του ν. 1608/1950, δεν πρόκειται για προσωπικές ιδιότητες ή σχέσεις, αλλά για στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος και επομένως και ο ηθικός αυτουργός ή ο άμεσος συνεργός στην απιστία τιμωρούνται με την αυξημένη ποινή του αυτουργού και όχι μειωμένη. Πραγματικά περιστατικά. Κατάστρωση σχεδίου παράνομης είσπραξης ΦΠΑ από εφοριακούς υπαλλήλους. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αναίρεση.

ΠοινΧρ 2015, 179, ΝΟΜΟΣ, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

7.    

Απόφαση

93

2014

Κακουργηματική υπεξαίρεση στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα, το αντικείμενο της οποίας ήταν ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, ανώτερης των 15.000 €. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Έννοια ιδιαιτέρων τεχνασμάτων. Τα τεχνάσματα αυτά πρέπει να αναφέρονται χρονικά στην πράξη ιδιοποίησης και να είναι συγκαλυπτικά της πράξης αυτής. Εσφαλμένη εφαρμογή της έννοιας των ιδιαιτέρων τεχνασμάτων σε δύο από τις τέσσερις συγκεκριμένες πράξεις, διότι αναφέρονται σε μεταγενέστερο της ιδιοποίησης των χρημάτων χρόνο. Αναιρεί εν μέρει την υπ΄ αριθμ. 2672-2673/2011 απόφαση του ΠεντΕφΘεσ/κης κατά το μέρος που δέχθηκε ότι δύο ενέργειες του κατηγορουμένου χαρακτηρίζονταν ως ιδιαίτερα τεχνάσματα.

ΝΟΜΟΣ, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

8.    

Απόφαση

9

2014

Φοροδιαφυγή. ΦΠΑ. Κακουργηματική υπεξαίρεση. Καταχραστές Δημοσίου. Συρροή. Ειδικότερος ο νόμος περί φοροδιαφυγής και κατισχύει της υπεξαιρέσεως. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Καταδίκη για κακουργηματική υπεξαίρεση από κοινού και κατ’ εξακολούθηση εις βάρος του Δημοσίου. Παράνομη ιδιοποίηση από τον αναιρεσείοντα του εισπραχθέντος από τη διάθεση στην αγορά εισαγομένων από το εξωτερικό (χώρες της ΕΕ) πολύτιμων μετάλλων (χρυσού και αργύρου) ΦΠΑ. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία. Αναιρεί την υπ’ αριθμ. 3264/2011 απόφαση του ΠεντΕφ Αθηνών για τους ως άνω λόγους, αφού δεν αιτιολογείται γιατί τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν συγκροτούν το έγκλημα της υπεξαιρέσεως και όχι της φοροδιαφυγής, το οποίο, ως ειδικό, κατισχύει της υπεξαιρέσεως, δεδομένου μάλιστα ότι η μόνη ζημία του Δημοσίου ήταν η παράνομη ιδιοποίηση από τον αναιρεσείοντα του εισπραχθέντος φόρου, τον οποίο δεν απέδωσε, όπως όφειλε.

ΝΟΜΟΣ, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠοινΧρ 2014, 1180-1188

9.    

Απόφαση

8

2014

Φοροδιαφυγή. ΦΠΑ. Κακουργηματική απάτη. Καταχραστές Δημοσίου. Συρροή των ως άνω εγκλημάτων. Προϋποθέσεις συρροής. Αν η απατηλή ενέργεια του δράστη κατατείνει όχι μόνο στη φοροδιαφυγή, αλλά και στην παράνομη ωφέλεια ή βλάβη τρίτων, τότε οι διατάξεις περί αξιόποινης φοροδιαφυγής δεν εκτοπίζουν εξ ολοκλήρου την περί απάτης διάταξη. Καταδίκη τόσο για φοροδιαφυγή όσο και για κακουργηματική απάτη. Αναιρεί την υπ’ αριθ. 3260/2011 απόφαση του ΠεντΕφΑθ, αφού η απόφαση, καίτοι δέχεται ότι η μόνη βλάβη που προκλήθηκε από τη συμπεριφορά των κατηγορουμένων ήταν η απώλεια του ΦΠΑ από το Δημόσιο, αντιφατικά δέχεται στο σκεπτικό ότι η απατηλή ενέργεια των κατηγορουμένων κατέτεινε και στην πρόκληση περαιτέρω βλάβης, προκειμένου να θεμελιώσει την απάτη.

ΝΟΜΟΣ, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

10.   

 

Απόφαση

1578

2013

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία από συμβολαιογράφο που διενεργούσε πλειστηριασμούς εις βάρος του Δημοσίου και ν.π.δ.δ. Αμέσως ζημιωθείς επί υπεξαίρεσης στην υπηρεσία τελεσθείσα με την παράνομη ιδιοποίηση πλειστηριασμάτων και ποσοστού εισπραχθέντων αναλογικών δικαιωμάτων. Μη συνδρομή επιβαρυντικής περίστασης του άρθρου 1 του Ν. 1608/1950 λόγω έμμεσης ζημίας του Δημοσίου. Μόνη η παράβαση του άρθρου 965 ΚΠολΔ δεν συνιστά αξιόποινη συμπεριφορά, εκτός αν προκύπτει σκοπός υπεξαίρεσης του πλειστηριάσματος.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠοινΧρ 2014, 450-451, 455-458

11. 

Απόφαση

1438

2013

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Πλαστότητα εγγράφου. Για την τέλεση της αξιόποινης πράξης της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, ο υπάλληλος πρέπει να έλαβε ή να κατέχει τα υπεξαιρεθέντα κινητά πράγματα ή τα χρήματα υπό την υπαλληλική του ιδιότητα. Αυτό συμβαίνει όταν μεταξύ της λήψης και της υπαλληλικής ιδιότητας του λήπτη υπάρχει μια άμεση σχέση αιτιότητας. Δεν περιορίζεται όμως μόνο στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος λαμβάνει ένα πράγμα στο πλαίσιο της υπαλληλικής του αρμοδιότητας, αλλά υπάρχει και εκεί, που μπορεί κανείς να μην έχει "in concreto" αρμοδιότητα, το πράγμα όμως δίνεται σ' αυτόν ως υπάλληλο. Ορθή και αιτιολογημένη η καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση στην υπηρεσία.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

12. 

Απόφαση

852

2013

Απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας σε βάρος του Δημοσίου. Δημόσιο ως κληρονόμος. Άμεση συνέργεια. Αιτιολογία. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Αιτιολογημένη καταδίκη των αναιρεσειόντων κατηγορουμένων για απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας σε βάρος του Δημοσίου ο πρώτος και άμεση συνέργεια στην πράξη αυτή ο δεύτερος.

Ιστοσελίδα ΑΠ www.areiospagos.gr

13.  

Απόφαση

456

2013

Καταχραστές Δημοσίου. Κακουργηματική απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος Τράπεζας που εδρεύει στην ημεδαπή, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση. Κατ’ εξακολούθηση έγκλημα για την περίπτωση του ν. 1608/1950. Ν.Δ. 2576/1973, βάσει του οποίου λαμβάνεται υπ’ όψιν το συνολικό ποσό. Ειδική διάταξη που κατισχύει της γενικής του ΠΚ. Εφαρμογή του ν. 1608/1950 και για τις Τράπεζες που εδρεύουν στην ημεδαπή κατά το νόμο ή το καταστατικό τους άνευ άλλης διακρίσεως, ακόμα κι αν δεν έχουν την ιδιότητα να διαθέτουν κατ’ εντολήν του Δημοσίου επιχορηγήσεις κλπ. Επιεικέστερος ποινικός νόμος. Νόμος 2721/1999, όπως τροποποίησε το άρθρο 216 και το άρθρο 386 ΠΚ.

ΝΟΜΟΣ = ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

14. 

Απόφαση

108

2013

Απάτη κατ' εξακολούθηση. Καταχραστές Δημοσίου. Ψευδείς παραστάσεις σε αρμόδια όργανα Δημόσιας Αρχής για την εκταμίευση χρηματικών ποσών επιχορηγήσεως περί δήθεν ίδρυσης μονάδας παραγωγής ακρυλικών, προκειμένου να λάβει η εταιρεία επιχορήγηση επένδυσης.

ΝΟΜΟΣ

15.  

Απόφαση

101

2013

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση και εκμετάλλευση εμπιστευμένων κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή. Έμπρακτη μετάνοια. Η διάταξη του άρθρου 379 ΠΚ και ήδη 384 ΠΚ δεν εφαρμόζεται επί του εγκλήματος της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία.

ΝΟΜΟΣ = ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

16. 

Απόφαση

210

2012

Απάτη σε βάρος του ΙΚΑ. Καταχραστές Δημοσίου.  Έμπρακτη μετάνοια επί κακουργηματικής απάτης. Πλαστογραφία. Υπεξαγωγή εγγράφων.

ΝΟΜΟΣ, ΠοινΧρ 2012, 663

17. 

Απόφαση

609

2012

Απάτη. Πλαστογραφία. Καταχραστές Δημοσίου. Απλή συνέργεια.              Πλαστές συνταγές και υπερσυνταγογράφηση φαρμάκων από πρόσωπο που στερούνταν των απαιτούμενων προσόντων, καθώς δεν είχε ακόμα αποκτήσει ειδικότητα μαιευτήρα-γυναικολόγου, και καταβολή της αξίας τους από τους ασφαλιστικούς φορείς χωρίς γνώση των ασφαλισμένων και εν συνεχεία τέλεση εμπορίας από το απόθεμα των φαρμάκων που είχε δημιουργηθεί. Παροχή απλής συνδρομής από το Διευθυντή της Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου.

ΝΟΜΟΣ, ΠοινΧρ 2013, 207

18. 

Βούλευμα

378

2012

Απάτη – Απάτη επί δικαστηρίου σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου – Καταχραστές Δημοσίου.

ΠραξΛογ 2012, 143

19. 

Απόφαση

1741

2011

Κακουργηματική απάτη. Καταχραστές δημοσίου. Άρθρο 263 Α ΠΚ.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

20.  

Απόφαση

1285

2011

Απιστία στην υπηρεσία, Άμεση συνέργεια. Καταχραστές Δημοσίου.

ΠοινΧρ 2012/432, ΝΟΜΟΣ

21.

 

Απόφαση

1177

2011

Κακουργηματική απάτη  και πλαστογραφία με χρήση σε βάρος Τράπεζας. Καταχραστές Δημοσίου. Το γεγονός ότι η πολιτικώς ενάγουσα Τράπεζα δεν ανήκει κατά πλειοψηφία ή εν όλω στο Δημόσιο, δεν αναιρεί το χαρακτήρα της ως νομικού προσώπου εντασσομένου στο άρθρο 263Α ΠΚ.

ΝΟΜΟΣ

22. 

Βούλευμα

1115

2011

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία – Έννοια υπαλλήλου κακι τράπεζες – Κατοχή και λογιστική μεταφορά χρημάτων – Ιδιαίτερα τεχνάσματα – Κακουργηματική πλαστογραφία – Συρροή

ΝΟΜΟΣ

23. 

Απόφαση

50

2011

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία – Παθών – Καταχραστές Δημοσίου - Συνδρομή των επιβαρυντικών περιστάσεων του Ν. 1608/1950 (εξακολούθηση επί μακρόν της τέλεσης του εγκλήματος, αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας)

ΠοινΧρ 2012, 30 = ΠραξΛογ 2011, 83 = ΝΟΜΟΣ

24. 

Απόφαση

516

2011

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία – Έννοια υπαλλήλου – Ακυρότητες της διαδικασίας

ΝΟΜΟΣ

25. 

Απόφαση

1284

2010

Χρήση πλαστών και εικονικών τιμολογίων για να εκταμιευθούν χρήματα από δημοτική επιχείρηση (ΝΠΙΔ) προς τους φερόμενους ως εκδότες για υποτιθέμενες εργασίες που έκαναν σε έργο της δημοτικής επιχείρησης - υπεξαίρεση των χρημάτων που εκταμιεύθηκαν δυνάμει των παραπάνω παραστατικών από το Δήμαρχο και συγχρόνως Πρόεδρο του Δ.Σ. της δημοτικής επιχείρησης και de facto διαχειριστή της περιουσίας αυτής - αξιολόγηση της πράξης με τις διατάξεις της κακουργηματικής πλαστογαφίας και όχι με αυτές της έκδοσης και αποδοχής πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων

ΝΟΜΟΣ

26. 

Βούλευμα

265

2010

Απιστία περί την υπηρεσία - Έννοια υπαλλήλου και υπάλληλοι αγροτικών συνεταιρισμών

ΝΟΜΟΣ

27. 

Απόφαση

576

2010

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία – Έννοια υπαλλήλου και Υπάλληλος ΕΛΤΑ – Απάτη - Πλαστογραφία με χρήση - Παραβάσεις ταχυδρομικών υπαλλήλων – Συρροή – Έμπρακτη μετάνοια

ΝΟΜΟΣ

28. 

Απόφαση

181

2009

Απάτη σε βάρος τράπεζας - Στοιχεία ειδικής υπόστασης απάτης - Αιτιώδης σύνδεσμος και υλική αντιστοιχία - Στοιχεία απάτης επί δικαστηρίου - Απαιτούμενη αιτιολογία ως προς τον τρόπο τέλεσης της απάτης

Αρμ 2009, 578

29. 

Απόφαση

1442

2009

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία: διαχρονικό δίκαιο και ευμενέστερος νόμος - έννοια ιδιαίτερων τεχνασμάτων - συρροή υπεξαίρεσης στην υπηρεσία με το έγκλημα που συνιστά ιδιαίτερο τέχνασμα και ειδικότερα με ψευδή βεβαίωση - έγκλημα κατ' εξακολούθηση και "φυσική ενότητα πράξης"

ΠοινΛογ 2009, 736 = ΝΟΜΟΣ

30. 

Απόφαση

1463

2009

Συρροή υπεξαίρεσης στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα με το έγκλημα που συνιστά τα ιδιαίτερα τεχνάσματα και ειδικότερα με ψευδή βεβαίωση – Αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και αιτιολογία - Αιτιολογία απόρριψης του ισχυρισμού για μεταβολή κατηγορίας σε εκμετάλλευση εμπιστευμένων

ΠοινΛογ 2009, 743 = ΝΟΜΟΣ

31. 

Απόφαση

600

2009

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία – Απάτη – Ιδιαίτερα τεχνάσματα - Έμπρακτη μετάνοια στην υπεξαίρεση στην υπηρεσία - Τροποποίηση άρθρων 258 περ. γ΄ υποπερ. αα΄ ΠΚ και 386 παρ. 3: διαχρονικό δίκαιο και επιεικέστερος νόμος - Επίκληση κατάστασης ανάγκης άρθρου 25 ΠΚ για την άρση του αδίκου υπεξαίρεσης στην υπηρεσία και απάτης και αιτιολογία

ΝΟΜΟΣ

32. 

Βούλευμα

670

2009

Κακουργηματική υπεξαίρεση στην υπηρεσία – Κακουργηματική πλαστογραφία – Έγκλημα κατ' εξακολούθηση – Μεταβολή κατηγορίας με μεταρρύθμιση του πρωτόδικου παραπεμπτικού βουλεύματος – Προσθήκη φράσης περί του ότι η κατηγορούμενη απέβλεπε στο συνολικό αποτέλεσμα

ΝΟΜΟΣ

33. 

Απόφαση

778

2009

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία – Έννοια υπαλλήλου – Πολιτική αγωγή

ΝΟΜΟΣ

34. 

Απόφαση

294

2009

Πλαστογραφία. Υπεξαίρεση. Καταχραστές Δημοσίου. Τράπεζες. Οριοθέτηση “δημόσιου τομέα”.

ΝΟΜΟΣ

35. 

Απόφαση (Ολομέλειας)

2

2009

Απιστία στην υπηρεσία και κοινή απιστία - Εννοιολογικό εύρος της “διαχείρισης εσόδων” στο άρθρο 256 ΠΚ και δημόσιες δαπάνες

ΠοινΔικ 2009, 546 = ΠοινΛογ 2009, 14 = ΠραξΛογ 2009, 476

36. 

Βούλευμα

111

2008

Νομοτυπική μορφή απάτη και πλαστογραφίας - Εξαπάτηση υπαλλήλων Τράπεζας - Εξαπάτηση ως προς την παροχή εγγύησης σε Τράπεζα - Κατ' επάγγελμα τέλεση απάτης που συνδυάζεται με πλαστογραφία - Ζητήματα διαχρονικού δικαίου

ΝΟΜΟΣ

37. 

Απόφαση

1165

2008

Έκταση δημόσιου τομέα (υπό ποινική έννοια) για την έννοια του υπαλλήλου, της δημόσιας περιουσίας και την εφαρμογή του ν. 1608/1950 - Κατ' εξακολούθηση έγκλημα στο ν. 1608/1950 και αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης για τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 98 ΠΚ - "Ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις" στο ν. 1608/1950: περιστατικά - Αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος αναβολής και αυτοτελούς ισχυρισμού περί αναγνώρισης ελαφρυντικής περίστασης και έννομο συμφέρον προς άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως

ΝΟΜΟΣ

38. 

Βούλευμα

1531

2008

Απιστία περί την υπηρεσία. Έννοια δημόσιας περιουσίας.

ΝΟΜΟΣ = ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

39. 

Βούλευμα

1621

2008

Νομοτυπική μορφή απάτης - Η χορήγηση δανείου σε αφερέγγυο πρόσωπο ως περιουσιακή ζημία τράπεζας - Στοιχεία κατ' επάγγελμα τέλεσης απάτης - Στοιχεία συναυτουργίας

ΠοινΔικ 2009, 267 = ΝΟΜΟΣ

40. 

Απόφαση

1854

2008

Τροποποίηση άρθρων 258 περ. γ΄ υποπερ. αα΄ και 386§3β΄ ΠΚ και ευμενέστερος ποινικός νόμος:  συνυπολογισμός της περιουσιακής ζημίας των μερικότερων πράξεων επί εγκλήματος κατ' εξακολούθηση - Ιδιαίτερα τεχνάσματα στην υπεξαίρεση στην υπηρεσία - Εφαρμογή άρθρου 390 ΠΚ για τις δημόσιες δαπάνες

ΝΟΜΟΣ

41. 

Βούλευμα

1902

2008

Νομοτυπική μορφή απάτης και απιστίας – Έννοια γεγονότος στην απάτη και έννοια περιουσιακής βλάβης στα δύο αυτά εγκλήματα - Στοιχεία άμεσης συνέργειας

ΝΟΜΟΣ = ΠοινΔικ2010, 17

42. 

Απόφαση

2325

2008

Νομοτυπική μορφή απάτης και πλαστογραφίας – Ζημιούμενο πρόσωπο στο έγκλημα της απάτης – Αυτοτελείς ισχυρισμοί και αιτιολογία

ΝΟΜΟΣ

43. 

Απόφαση

2645

2008

Διαχρονικό δίκαιο και άρθρα 98 παρ. 2, 386 παρ. 3, 216 παρ. 3 - Συρροή απάτης και υπεξαίρεσης (κοινής και στην υπηρεσία) - Ιδιαίτερα τεχνάσματα και αιτιολογία - Κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεση και αιτιολογία

ΠοινΛογ 2008, 1517 = ΠραξΛογ 2008, 760 = ΝΟΜΟΣ

44. 

Απόφαση

1489

2008

Υπεξαίρεση σε βάρος τράπεζας - Η έννοια του "ξένου" κινητού πράγματος και η κυριότητα επί παράδοσης χαρτονομισμάτων από λάθος του ταμία

ΠοινΔικ 2009, 275 = ΠοινΛογ 2008, 921

45. 

Απόφαση

298

2008

Κακουργηματική απάτη. Καταχραστές Δημοσίου. Τράπεζες. Έμπρακτη μετάνοια.

ΝΟΜΟΣ

46. 

Απόφαση

222

2008

Απόπειρα απάτης (πρόσφορη και απρόσφορη) - Αιτιολόγηση δόλου για τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 1 παρ. 1 ν. 1608/1950 - Αιτιολόγηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος του αντικειμένου της πράξεως επί καταδίκης κατ' άρθρο 1 παρ. 1 ν. 1608/1950 - Αναστολή παραγραφής επί ακυρότητας της κλήσης στο ακροατήριο

ΠοινΛογ 2008, 173

47. 

Απόφαση

402

2008

Απάτη (με αθέμιτη απόκρυψη γεγονότων) για χορήγηση πίστωσης σε αφερέγγυο πρόσωπο

ΠοινΛογ 2008, 299

48. 

Απόφαση

1365

2008

Απάτη – Ανάληψη χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό άλλου προσώπου (εν προκειμένω θανόντος) με απάτη – Παθούσα η τράπεζα

ΠοινΛογ 2008, 859

49. 

Απόφαση

2172

2008

Έννοια ιδιοποίησης και λογιστική μεταφορά χρημάτων - Συρροή απάτης και υπεξαίρεσης (κοινής και στην υπηρεσία) - Έμπρακτη μετάνοια: μη εφαρμογή στην υπεξαίρεση στην υπηρεσία / αντίθετα, εφαρμόζεται στην απάτη, γι' αυτό και τυχόν ασάφεια ή αντίφαση που επιδρά στη συρροή των δύο αυτών εγκλημάτων έχει σημασία και στο αν το δικαστήριο υποχρεούται να ερευνήσει τη βασιμότητα του αυτοτελούς ισχυρισμού περί έμπρακτης μετάνοιας και συνιστά λόγο αναίρεσης (εκ πλαγίου παράβαση ουσιαστικής ποινικής διάταξης) - Πολιτική αγωγή στην υπεξαίρεση χρημάτων κατατεθειμένων σε τραπεζικό λογαριασμό (ενεργητική νομιμοποίηση μόνο η τράπεζα και όχι οι καταθέτες) - Μεταβολή κατηγορίας από από απάτη σε υπεξαίρεση και αντίστροφα

ΠοινΛογ 2008, 1347 = ΠραξΛογ 2008, 743 και 756

50. 

Βούλευμα

2605

2008

Χρόνος τέλεσης υπεξαίρεσης πρώην Δημάρχου, ο οποίος επηρεάζει συνακόλουθα την ποινική του ευθύνη και την αρμοδιότητα (ιδιάζουσα δωσιδικία)

ΠοινΛογ 2008, 1498

51. 

 

Απόφαση

1083

2007

Έμπρακτη μετάνοια στην υπεξαίρεση στην υπηρεσία - Αιτιολογία και αυτοτελείς ισχυρισμοί. Αρνητικός της κατηγορίας ο ισχυρισμός περί εφαρμογής του άρθρου 257 ΠΚ και δεν απαιτείται ειδική αιτιολογία για την απόρριψή του - Αιτιολογία και επανάληψη του διατακτικού

ΠοινΛογ 2007, 736 = ΝΟΜΟΣ

52. 

Βούλευμα

1370

2007

Νομοτυπική μορφή απάτης και πλαστογραφίας - Αξιολόγηση από το δικαστικό συμβούλιο της ένορκης ή ανώμοτης κατάθεσης, που λήφθηκε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης προανάκρισης (άρθρο 243 παρ. 2 ΚΠΔ), της προκαταρκτικής εξέτασης ή της προς αυτήν, μετά την ισχύ του ν. 3160/2003, εξομοιούμενης ένορκης διοικητικής εξέτασης από τον εξεταζόμενο ως μάρτυρα ύποπτο και στη συνέχεια κατηγορούμενο για την ερευνώμενη αξιόποινη πράξη (άρθρα 31 παρ. 2, 105 παρ. 2 παρ. 3 ΚΠΔ)

ΝΟΜΟΣ

53. 

Απόφαση

1616

2007

Προσδιορισμός συνολικής ζημίας ή οφέλους στο άρθρο 1 παρ. 1 ν. 1608/1950 (ισχύς άρθρου 16 παρ. 2 ν.δ. 2576/1953)

ΝΟΜΟΣ

54. 

Απόφαση

730

2007

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία: διαχρονικό δίκαιο (τροποποίηση άρθρου 258 περ. γ΄ υποπερ. αα΄ ΠΚ με το άρθρο 14 παρ. 5β' του ν. 2721/1999) - Έννοια υπαλλήλου - Συναυτουργία (και αιτιολόγηση της συνδρομής της ως προς τα ιδιαίτερα τεχνάσματα) - Ιδιαίτερα τεχνάσματα ως προς τμήμα μόνο των μερικότερων πράξεων υπεξαίρεσης (οι υπόλοιπες φέρουν χαρακτήρα πλημμελήματος) - Απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του εκκαλούντος κατηγορουμένου - ΕΔΕ και μαρτυρικές καταθέσεις (αφενός του κατηγορουμένου, η οποία λήφθηκε στο πλαίσιο της ΕΔΕ, αφετέρου του διενεργήσαντος την ΕΔΕ υπαλλήλου, που καταθέτει ως μάρτυρας στο ακροατήριο)

ΠοινΛογ 2007, 452 = ΝΟΜΟΣ

55. 

Απόφαση

930

2007

Έννοια περιουσίας - Έννοια περιουσιακής βλάβης - Διακινδύνευση περιουσίας ως βλάβη - Αιτιολόγηση άμεσου δόλου (κοινής) απιστίας - Αιτιολόγηση συναυτουργίας - Αιτιολόγηση ηθικής αυτουργίας

ΠοινΛογ 2007, 650

56. 

Απόφαση

1526

2006

Απιστία περί την υπηρεσία και κοινή απιστία. Έννοια δημόσιας περιουσίας.

ΝΟΜΟΣ

57. 

Απόφαση

1694

2006

Αιτιολογία: αναφορά πραγματικών περιστατικών από τα οποία προκύπτει πώς και πότε εκδηλώθηκε η πρόθεση ιδιοποίησης

ΝοΒ 2007, 948

58. 

Απόφαση

2151

2006

Απάτη σε βάρος τράπεζας – Υλική αντιστοιχία σκοπούμενου οφέλους και επελθούσας βλάβης στο έγκλημα της απάτης – Πλαστογραφία

ΠραξΛογ 2007, 96

59. 

Απόφαση

1528

2005

Απιστία περί την υπηρεσία και κοινή απιστία. Ζημιογόνες δαπάνες.

ΝΟΜΟΣ

60. 

Απόφαση (Ολομέλειας)

9

1998

Απιστία περί την υπηρεσία και κοινή απιστία. Διεύρυνση έννοιας υπαλλήλου. Έννοια δημόσιας περιουσίας.

ΝΟΜΟΣ = ΠοινΔικ 1999, 19

Β. ΕΦΕΤΕΙΟ

α/α

Είδος απόφασης/δικαστήριο

Αριθμός

Έτος

Βασικά Νομικά Ζητήματα

Πηγές Δημοσίευσης

61. 

ΣυμβΕφΛαρ (βούλευμα)

23

2015

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση με ιδιαίτερα τεχνάσματα. Ν. 1608/1950. Καταχραστές του Δημοσίου. Πλαστογραφία με χρήση. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Εγκληματική οργάνωση. Η κακουργηματική πλαστογραφία και υπεξαίρεση στην υπηρεσία που εμπίπτουν στο ν. 1608/1950 συρρέουν μεν αληθινά πλην όμως όχι με τη διακεκριμένη τους μορφή αλλά με τη βασική μορφή του άρθρου 216 παρ. 1 ΠΚ, με συνέπεια την παραγραφή της πλαστογραφίας.

ΠοινΔικ 2015, 296

62. 

ΤριμΕφΚακΠειρ (απόφαση)

221

2014

Απιστία σε βάρος Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΕΠΕΠ), με βλάβη της περιουσίας της, προκειμένου να ωφεληθεί ο Δήμος. Η περιουσία της ΔΕΠΕΠ αποτελεί στην πραγματικότητα περιουσία του Δήμου, αφού επιχορηγείται πλήρως από αυτόν και συνεπώς, μόνο αν θα προέκυπτε ζημία του Δήμου από διαχειριστικές πράξεις της ΔΕΠΕΠ, θα ετίθετο ζήτημα απιστίας, κάτι που δεν συνέβη εν προκειμένω. Άλλωστε, οι επίδικες δαπάνες ήταν σύννομες και οι κατηγορούμενοι ενήργησαν με πλήρη πεποίθηση ότι αυτές οι δαπάνες εντάσσονται στους σκοπούς της ΔΕΠΕΠ και ουδεμία πρόθεση είχαν να ζημιώσουν την περιουσία του Δήμου Πειραιά, την οποία διαχειρίζονταν μέσω της ΔΕΠΕΠ. Δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απιστίας ούτε αντικειμενικά, αλλά ούτε και υποκειμενικά.

ΠειρΝομ 2014, 170

63. 

ΣυμβΕφΑθ (βούλευμα)

1866

2013

Απιστία σχετική με την υπηρεσία εις βάρος της περιουσίας του Δημοσίου. Έννοια «δημόσιας περιουσίας» και «περιουσιακής βλάβης». Έννοια υπαλλήλου ο οποίος προβαίνει στην ελάττωση αυτής, επί απιστίας στην υπηρεσία. Προστατευόμενο έννομο αγαθό. Ν. 1608/1950. Συνιστά δημόσια περιουσία η περιουσία της «Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας Α.Ε. (ΑΜΕΛ Α.Ε.)». Δεν πρέπει να γίνει κατηγορία για την πράξη της από κοινού και κατ’ εξακολούθηση απιστίας στην υπηρεσία, εις βάρος νομικού προσώπου από τα αναφερόμενα στο άρθρο 263α ΠΚ, με προξενηθείσα ζημία άνω των 150.000 ευρώ, κατά των κατηγορουμένων, προέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΑΜΕΛ Α.Ε., αφού δεν επήλθε περιουσιακή ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο από την καταβολή αποδοχών στους φερόμενους ως παρανόμως προσληφθέντες στην εν λόγω ανώνυμη εταιρεία, κατά τα έτη 2008-2009, εργαζόμενους, δεδομένου ότι η καταβολή αυτή αντισταθμίστηκε από ισάξια αντιπαροχή την οποία κανονικά και πραγματικά προσέφεραν οι εργαζόμενοι. Επιπλέον δε δεν συντρέχει ο ούτε ο απαιτούμενος άμεσος δόλος των κατηγορουμένων.

ΠοινΧρ 2014, 137-139

64. 

ΠεντΕφΑθ (απόφαση)

2572

2013

Κηρύσσονται ένοχοι οι κατηγορούμενοι για απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, τελούμενη κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Ειδικότερα, αυτοί παρέστησαν ψευδώς προς τους αρμόδιους υπαλλήλους ΔΟΥ ότι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν εκτελέσει ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών εκδίδοντας αντίστοιχα σχετικά τιμολόγια, αν και γνώριζαν ότι στην πραγματικότητα οι παραδόσεις αυτές ουδέποτε είχαν γίνει και τα τιμολόγια ήταν εικονικά. Με τις παραπάνω ψευδείς παραστάσεις και προσκομίζοντας τα εικονικά τιμολόγια στις αρμόδιες ΔΟΥ, έπεισαν τους υπαλλήλους να επιστρέψουν στις επιχειρήσεις τον ΦΠΑ με τον οποίο είχε επιβαρυνθεί η βάσει των εικονικών τιμολογίων δήθεν από αυτές ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών, βλάπτοντας με τον τρόπο αυτό την περιουσία του Δημοσίου. Απορρίπτεται δε ο ισχυρισμός τους ότι πρέπει η παρούσα ποινική δίωξη να κηρυχθεί απαράδεκτη ως καλυπτόμενη από την ύπαρξη εκκρεμοδικίας και δεδικασμένου από αποφάσεις με τις οποίες καταδικάσθηκαν για το αδίκημα της φοροδιαφυγής (έκδοση εικονικών τιμολογίων), δεδομένου ότι εκτός από την αποφυγή φορολογικής δαπάνης αυτοί, με την παραπλάνηση των υπαλλήλων της ΔΟΥ, πέτυχαν την επιπλέον ωφέλειά τους από την προσπόριση των αντίστοιχων ποσών του ΦΠΑ και βλάβη του Ελληνικού Δημοσίου.

ΠοινΔικ 2015, 12

65. 

ΣυμβΕφΠειρ (βούλευμα)

202

2013

Κακουργηματική απάτη κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια άνω των 30.000 € και άνω των 150.000 € εις βάρος ΝΠΔΔ κατ’ εξακολούθηση. Κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση άνω των 120.000 € και άνω των 150.000 € εις βάρος ΝΠΔΔ. Καταχραστές Δημοσίου. Αληθινή συρροή απάτης με πλαστογραφία, γιατί κάθε μια πράξη είναι αυτοτελής και στοιχειοθετείται από ιδιαίτερα περιστατικά, δεν αποτελεί δε η μια στοιχείο ή επιβαρυντική περίσταση της άλλης, ούτε αποτελεί αναγκαίο μέσο για την τέλεση της. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Παράλειψη ανακοίνωσης αληθινών γεγονότων σε υπαλλήλους ΝΠΔΔ (ΙΚΑ), και δη παράλειψη ανακοίνωσης θανάτου συνταξιούχου του ΙΚΑ, προκειμένου η κατηγορουμένη-συνδικαιούχος σε λογαριασμό του αποβιώσαντος να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του επί δέκα περίπου έτη. Προσκόμιση πλαστής ληξιαρχικής πράξης θανάτου ως προς την ημερομηνία θανάτου κατά την απογραφή των συνταξιούχων. Παραπομπή για τα παραπάνω εγκλήματα.

ΝΟΜΟΣ

66. 

ΣυμβΕφΠειρ (βούλευμα)

111

2013

Κακουργηματική απιστία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Ποινική ευθύνη Δημάρχου. Παράνομη απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης δημοτικών έργων. Πράξεις διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων. Αρμοδιότητα για την άσκηση της ποινικής δίωξης και της ανάκρισης στη περίπτωση αυτή. Επαρκείς ενδείξεις ενοχής για παραπομπή των κατηγορουμένων στο ακροατήριο.

ΝΟΜΟΣ

67. 

ΣυμβΕφΘρακ (βούλευμα)

109

2013

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Καταχραστές Δημοσίου. Έγκλημα κατ' εξακολούθηση. Παράλειψη ελέγχου υφισταμένων ή επιθεωρουμένων.

ΠοινΧρ 2013/213

68. 

ΣυμβΕφΙωαν (βούλευμα)

96

2013

Αληθινή πραγματική συρροή μεταξύ των κακουργημάτων της αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων (άρθρο 19 Ν. 2523/1997) και της απάτης σε βάρος το Δημοσίου (άρθρο 386 παρ. 1-3 ΠΚ, άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950. Ο κατηγορούμενος, φερόμενος ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος Ο.Ε., αφενός μεν απεδέχθη εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικού ποσού 1.138.370,00 ευρώ (αξία τιμολογίων και φορτωτικών) και 204.906,60 ευρώ (αξία ΦΠΑ), γνωρίζοντας ότι τα επίμαχα στοιχεία δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικές συναλλαγές, αφετέρου δε παρέστησε εν γνώσει του ψευδώς στα μέλη του περιφερειακού οργάνου ελέγχου επενδύσεων ότι η εταιρία του προέβη σε αγορά καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού προς το σκοπό της υλοποιούμενης επένδυσης, συνολικής αξίας 1.178.5700,00 ευρώ με άμεση εξόφληση του τιμήματος, με αποτέλεσμα η παραπάνω επιτροπή να αποφασίσει ότι η επένδυση πραγματοποιήθηκε και να εγκρίνει την είσπραξη του συνόλου της επιχορήγησης του Δημοσίου από την παραπάνω εταιρεία, ποσού 644.000,00 ευρώ. Απορρίπτεται ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου περί εκκκρεμοδικίας, ερειδόμενος στο ότι έχει ήδη καταδικαστεί για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο για το ποσό των 644.000,00 ευρώ.

ΠοινΧρ 2014, 462

69. 

ΣυμβΕφΚερκ (βούλευμα)

52

2013

Άρθρο 1 Ν. 4022/2011 "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς". Νομάρχης. Ο  Ν. 4022/2011 ως νεότερος και ειδικότερος κατισχύει των διατάξεων του ν. 1608/1950. Διάκριση απιστίας σχετικής με την υπηρεσία (άρθρο 256 ΠΚ) και  κοινής απιστίας (άρθρο 390 ΠΚ). Φορέας δημόσιας περιουσίας. Επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από απιστία στην υπηρεσία (άρθρο 256 ΠΚ) σε κοινή απιστία (άρθρο 390 ΠΚ).

ΝΟΜΟΣ

70. 

ΤριμΕφΘεσ

595

2012

Απάτη. Απλή συνέργεια. Ιδιαίτερες ιδιότητες, σχέσεις ή άλλες περιστάσεις. Ψευδής ιατρική πιστοποίηση. Πλαστογραφία με χρήση. Παραγραφή. Παράνομη συνταγογράφηση.

ΠοινΔικ 2012/1072

71. 

ΣυμβΕφΘεσ (βούλευμα)

549

2011

Απιστία περί την υπηρεσία. Ενεργητικό υποκείμενο. Καταχραστές Δημοσίου. Έγκλημα κατ' εξακολούθηση. Συμμετοχή ιδιώτη σε απιστία περί την υπηρεσία. Κατάχρηση εξουσίας.

ΠοινΧρ 2012/200

72. 

ΣυμβΕφΘεσ (βούλευμα)

1130

2010

Απάτη. Αιτιώδης σύνδεσμος. Καταχραστές Δημοσίου. Άμεση συνέργεια. Έγκλημα κατ' εξακολούθηση. Έννοια “δημόσιου τομέα”. Τράπεζες.

ΠοινΧρ 2012/524

73. 

ΣυμβΕφΑθ (βούλευμα)

1379

2010

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία: στοιχεία και προϋποθέσεις εφαρμογής ν. 1608/1950 - έμπρακτη μετάνοια στην υπεξαίρεση στην υπηρεσία - Έννοια δημόσιου τομέα στα υπηρεσιακά εγκλήματα - νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

ΝοΒ 2010, 2349

74. 

ΣυμβΕφΑθ (βούλευμα)

1205

2009

Απάτη – Πλαστογραφία με χρήση – Καταχραστές Δημοσίου – Συναυτουργία

ΠοινΛογ 2009, 549

75. 

ΣυμβΕφΑθ (βούλευμα)

2499

2008

Απάτη – Έννοια περιουσιακής βλάβης – Χρόνος τέλεσης - Απάτη επί δικαστηρίου – Πλαστογραφία – Ψευδής βεβαίωση – Συρροή

ΑρχΝομ 2009, 634 = ΝΟΜΟΣ

76. 

ΤριμΕφΚακΘεσ

1092

2008

Απιστία περί την υπηρεσία. Συμμετοχή “τρίτου”.

ΠοινΧρ 2009, 466

Γ. ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ

α/α

Είδος απόφασης/δικαστήριο

Αριθμός

Έτος

Βασικά Νομικά Ζητήματα

Πηγές Δημοσίευσης

77. 

ΣυμβΠλημΙωαν (βούλευμα)

162

2008

Έννοια ιδιαίτερων τεχνασμάτων - Σχέση ειδικότητας μεταξύ υπεξαίρεσης στην υπηρεσία και κοινής υπεξαίρεσης - Έμπρακτη μετάνοια στην υπεξαίρεση στην υπηρεσία - Ορθότερος νομικός χαρακτηρισμός της πράξεως από υπεξαίρεση με κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης, λόγω της ιδιότητας του δράστη ως διαχειριστή ξένης περιουσίας, σε υπεξαίρεση στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα

ΠοινΔικ 2009, 27 = ΝΟΜΟΣ

78. 

ΤριμΠλημΚερκ (απόφαση)

291

2006

Απάτη – Υπεξαίρεση – Ποινική αντιμετώπιση της παρακράτησης μεγαλύτερου από το οφειλόμενο ποσού, που από λάθος του ταμία παραδόθηκε στο συναλλασσόμενο με την τράπεζα

Αρμ 2007, 1970 = ΝΟΜΟΣ

Δ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

79. 

ΔιατΕισΕφΘεσ (εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς)

572

2014

Απιστία περί την υπηρεσία. Στοιχεία του εγκλήματος. Η διάταξη του άρθρου 256 ΠΚ είναι ειδικότερη σε σχέση με εκείνη της κοινής απιστίας του άρθρου 390 ΠΚ, όχι μόνο ως προς το υποκείμενο τέλεσης της πράξης και το φορέα των περιουσιακών στοιχείων, αλλά και ως προς την πράξη προσβολής, τη ζημιογόνο διαχειριστική ενέργεια. Ηθική αυτουργία και άμεση συνέργεια είναι δυνατή στο έγκλημα του άρθρου 256 ΠΚ και όταν ο ηθικός αυτουργός ή άμεσος συνεργός δεν έχει καθόλου την ιδιότητα του υπαλλήλου διαπιστευμένου με τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας και ο δικαστής έχει την ευχέρεια να τιμωρήσει, σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 1 ΠΚ, τον ηθικό αυτουργό ή τον άμεσο σύνεργό με ποινή ελαττωμένη κατά το μέτρο του άρθρου 83 ΠΚ. Διατάσσεται η αρχειοθέτηση δικογραφίας με κατηγορουμένους υπαλλήλους Δ.Ο.Υ., διότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις ενοχής σε βάρος τους για την πράξη της διακεκριμένης απιστίας στην υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του δημοσίου ή της διακεκριμένης κοινής απιστίας κατ’ εξακολούθηση.

ΝΟΜΟΣ

80. 

ΠραξΕισΝαυτΠειρ 17.3.2008

 

2008

Σχέση απιστίας περί την υπηρεσία και κοινής απιστίας

Αρμ 2009, 722 = ΝΟΜΟΣ (500837)

ΙΙ. ΔΙΕΘΝΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

#

Είδος απόφασης

Αριθμός

Έτος

Βασικά Νομικά Ζητήματα

Πηγές Δημοσίευσης

 

-